Oppvekstvilkår barn og unge

Slik har kommunen jobbet med satsingsområdet.

ss

Satsingsområde oppvekstvilkår barn og unge i kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030:

  • Kommunen ligger på landsgjennomsnittet i forhold til levekårsindekser og utdanningsstatistikk. 
  • Elevene i Sør-Odal har de samme grunnleggende ferdighetene og fagresultatene som landsgjennomsnittet. 
  • Alle barnehagebarna i Sør-Odal blir sett og opplever glede over mestring basert på egne forutsetninger og gjennom individuell oppfølging.

Helse og omsorg

Helse og omsorg gir helse- og omsorgstjenester til alle grupper av befolkningen, også barn og unge.

!

De ressurskrevende brukerne har også hatt skoletilbud ved avlastningen på helligdager (som f.eks. påske).

BUAS (barne- og ungeavlastning) er et tilbud som har fire avlastningsrom som disponeres av fem ulike brukere. Én av brukerne bor fast på avlastningen og disponerer for tiden to rom.

  • Grunnet nedstenging av skolene, har våre brukere hatt sin opplæringsarena på BUAS. Dette har krevd en økning i personalressurser.
  • Fire ansatte fra Glommasvingen hadde sin arbeidshverdag her fra mandag 30. mars frem til skoleslutt sommer 2020.  
  • I tillegg er det leid inn ekstra personale pga. ekstra uro og ressurskrevende brukere.

Pga. smitte har BUAS ved fem anledninger hatt 3-5 ansatte ute i 10 dagers karantene.

NAV satser på barnefamilier. Det samme gjør boligkontoret mht. tildeling av startlån.

Teknikk og næring

Sør-Odal kommune tilbyr gratis halleie til barn og unge under 16 år. Hallene blir brukt både av grunnskolen og videregående skole, samt lag og foreninger på kveldstid og i helgene. Dette er et godt tiltak til folkehelsen.

Sør-Odal svømmehall er et tilbud som er normalt er godt besøk, og brukes både av lag og foreninger og også kommmunens ansatte.

Sør-Odal ungdomsklubb er et tilbud i Ungdommens Hus hvor det er organiserte klubbkvelder for barn og unge.

Alle disse tilbudene har vært stengt i perioder pga. pandemien.

FDV forvalter om lag 40 000 kvm bygningsmasse, samt sørger for vedlikehold av disse slik at bygningsteknisk standard opprettholdes. I de kommunale formålsbyggene har enheten også ansvar for renhold.

Oppvekst og kultur

Enhetene innenfor kommunalområdet rapporterer om arbeid med satsingsområdene under kapittel 7.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook