Vekst i befolkning og næringsliv

Slik har kommunen jobbet med satsingsområdet:

tronbol

Satsingsområde vekst i befolkning og næringsliv i kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030:

 • Kommunen har oppnådd en årlig befolkningsvekst over landsgjennomsnittet i planperioden gjennom helhetlig jobbing med stedsutvikling, tilrettelegging for differensiert boligbygging i Skarnes-området og gjennom å skape bomiljøer med ulike kvaliteter i grendene.
 • Kommunen har en årlig netto vekst på 50 arbeidsplasser– hovedsakelig i det private næringslivet. Kongsvingerregionen skal ha en årlig vekst på 100 arbeidsplasser.

Teknikk og næring

Et av våre viktigste oppdrag er å legge til rette for innbyggere og næringsliv, og dette gjøres blant annet ved at vi sørger for en rask og smidig saksbehandling.

I 2020 har vi hatt utfordringer i forhold til saksbehandlerkapasitet, og dette har dessverre bidratt til at vi ikke har fått levert som vi ønsker i alle saker.

Det arbeides etter vedtatt boligstrategi for å legge til rette for:

 • Gode bomiljø for beboere i alle livsfaser
 • Klar rollefordeling mellom Skarnes og grendene
 • Helhetlig tettstedsutvikling i Skarnes
 • Skape forutsigbarhet for utbyggere
 • Fleksibilitet i boligtilbudet til sosialt og økonomisk vanskeligstilte
 • Intern kommunikasjonsflyt i kommunen

Boligstrategien skal sammen med målene i kommuneplanens samfunnsdel bidra til videre utvikling av kommunen.

Kommunens planstrategi er utarbeidet og behandlet i 2020, og den bygger videre på hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel, og skisserer hvilke retning og hvilke planer som skal utarbeides i denne kommunestyreperioden.

For å støtte opp om vekst i befolkningen, er det viktig å legge til rette for boligutbygging. Fokuset vårt har vært å bidra til at eksterne aktører får god hjelp og støtte når de ønsker å klargjøre nye områder for boligbygging.

I tillegg har vi hatt et godt og tett samarbeid med Husbanken. Kommunen har et mål om å bruke Husbankens ulike virkemidler for å sørge for at flest mulig kan eie sin egen bolig, eller at de får tilgang til gode boliger via tilvisningsavtaler. Det er jobbet mye med områdeutvikling og hvordan vi kan legge til rette for gode bomiljøer til ulike grupper.

Boligområder

I 2020 ble det igangsatt flere mindre reguleringsendringer i sentrumsnære områder. Formålet med endringene er  fortetting og høyere arealutnyttelse i sentrumsnære områder.

Ny reguleringsplan for Eplehagen er vedtatt, hvor hensikten med planen var å tilpasse området til markedet lokalt på Skarnes ved å legge til rette for leiligheter i konsentrert bebyggelse i form av flermannsboliger. Her økte antall planlagte boenheter fra 29 til mellom 40 og 50.

Utbygging innenfor den nylige vedtatte reguleringsplanen for Ellingsrudåsen boligområde er også i full gang. Her legges det til rette for 11 frittliggende småhus i form av eneboliger.

Også i 2020 ble det bygget en del nye eneboliger innenfor områder for spredt bebyggelse (LNFB) ute i grendene.

Planer under arbeid

 • Skarnes sentrum vest
  • Sentrum – Fullføre torget
  • Sentrum – Parkering i sentrum
  • Sentrum – Gangakse fra Pakkhuset til gamlebrua
 • Skarnes sentrum sør
 • Slåstad
 • Korsmoenga boligområde
 • Svartneset hytteområde
 • Slomarka næringsområde 2
 • Hernesmoen næringsområde
 • Sanering planovergang Sander
 • FV175 g/s-veg Kampen-Skarnesbråten (Innlandet fylkeskommune)
 • Planlegging / kartlegging spredt avløp jf. EUs vanndirektiv.
 • Kommunal planstrategi
 • Kampen panorama
 • Greina 3
 • Eplehagen

Vann og avløp

Saneringsplanen for vann- og avløpsnettet gjennomføres, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre ledningsnettet. Det gleder oss å se på bruddstatistikken at arbeidet og investeringene vi gjør gir resultater for innbyggerne.

Det er investert flere millioner kroner i utskifting av vannledninger de fem siste årene.

De pågående utbedringene bidrar til mer stabil vannforsyning for innbyggerne.Vi måler også antallet timer innbyggerne blir berørt av uforutsette avbrudd i vannforsyningen, og dette antallet reduseres hvert år.

Samhandling med næringslivet

Kommunen ønsker en god dialog med næringslivet, og det gjennomføres møter med ulike aktører på faste møtetidspunkt. I tillegg inviteres næringslivet til møter med næring-, miljø- og klimautvalget.

Tettere dialog mellom de ulike partene bygger nettverk som kan bidra til enklere og raskere utvikling i kommunen.

Pandemien har påvirket omfanget av arbeidet i året som har gått, men det har vært gode dialoger i løpet av året.

Helse og omsorg

Flyktninger som ressurs

Sør-Odal kommune har bosatt 4 av 10 flyktninger i 2020, og skal bosette 10 flyktninger i 2021. Det ble bosatt barnefamilier og enslige voksne. Det er korona-situasjonen som i 2020 har gitt et lavere bosettingstall enn anmodningen tilsier.

Integreringsenheten har koordineringsansvar for nye bosatte flyktninger i den perioden kommunen mottar integreringsstønad, det vil si i fem år. Per 31.12.2020 har enheten ansvar for 62 personer til oppfølging i skole og arbeidsliv. Et viktig mål for integreringen er at flyktninger og andre innvandrergrupper lærer norsk og kommer i jobb. Lykkes vi med å få flere inn i det ordinære arbeidslivet, vil færre ha behov for trygdeytelser.

I tillegg fatter enheten vedtak og følger opp andre som har behov for grunnskole i voksen alder. Dette tilbudet gis også på GIV. Det er flere innbyggere i Sør-Odal kommune som ikke har fullført grunnskole, og som gjennomfører dette som voksne.

Samarbeidet om Odali fortsetter, og utvikles. Dette i nært samarbeid med organisasjonsenheten. Odali er planlagt å skal ha en aktiv rolle i Sør-Odal kommunes innbyggertorg.

Resultatene for de som avsluttet introduksjonsprogrammet var i 2020 også svært gode. De fleste er i ordinær skole og i arbeid. Vi kan nevne at en deltaker i modulstrukturert utdanning i produksjonsteknikkerfaget, besto sin fagprøve. Han er nå etablert med fast jobb i lokal bedrift.

!

Åtte barn har fått en mer stabil og bedre bosituasjon etter at familien har fått innvilget Startlån.

Integreringsenheten ønsker å lede arbeidet med regional bosetting av flyktninger.

Sør-Odal + Nord-Odal = Sant. Felles husbankrådgiver og forvaltning av Startlån og Bostøtte.

Integreringsenheten vil i 2020 fremheve det tverrfaglige samarbeidet som en suksessfaktor for Sør-Odal kommunes gode resultater i integreringsarbeidet. Dette arbeidet er av avgjørende betydning for de gode resultatene Sør-Odal kommune har i sitt bosettingsarbeid. Dette bidrar til at familiene som kommer, trives og blir boende i vår kommune. Flere familier har kjøpt seg hus, og er godt etablert.

Sør-Odal kommune har tatt inniativ til å se på muligheter for et regunalt bosettingsarbeid. Dette vil det jobbes videre med i 2021.

Boligkontor

Hovedoppgaven for boligkontoret er å formidle og saksbehandle søknader om startlån fra Husbanken. Kontoret har hatt mulighet for å videreformidle startlån for 20 millioner kroner i 2020. I tillegg til dette saksbehandles søknader om bostøtte, og søknader om utbedrings- og etableringstilskudd.

Søknader om leie av kommunalt disponerte boliger er også en av oppgavene til kontoret. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med helse- og omsorgstjenesten og Nav. Det er i dag i underkant av 130 boliger som kommunen disponerer til dette formålet.

Oppvekst og kultur

Enhetene innenfor kommunalområdet rapporterer om arbeid med satsingsområdene under kapittel 7.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook