5. Økonomi

Økonomisk utvikling og resultat for Sør-Odal kommune i 2020.

Sør-Odal kommunes disposisjonsfond var 73,9 mill. kr per 31.12.2020, en økning med 4,4 mill. kr fra 31.12.2019. Kommunen budsjetterte med bruk av disposisjonsfond med 16,8 mill. kr i 2020, men det endte i stedet med avsetning til disposisjonsfond. Avsetning til disposisjonsfond med 4,4 mill. kr skyldes til dels noe mindreforbruk i drift samt at vedtatte budsjett-driftstiltak erblitt utsatt, herunder blant annet bredbåndsutbygging med 7,3 mill. kr og riving av ungdomsskolen 4,3 mill. kr.

 

Kommunens investeringer i 2020 var på 36,4 mill. kr, hvorav 9,5 mill. kr er investeringer tilknyttet selvkostområdet (saneringsplan Sykehusvegen, Lehmannsveg, Disenå, utskiftning og omlegging vann/avløp samt vann og avløp gamle Tronbøl).

 

Netto driftsresultat i Sør-Odal ble i 2020 1,3 % av brutto driftsinntekter, og er til sammenligning lavere enn landet uten Oslo, høyere enn kostragruppe 1 og lik sammenlignet med Innlandet.

 

Samlet lånegjeld uten startlån utgjør kr 769 593 000 per 31.12.2020, og fordeler seg etter rentebetingelser:

  • Langsiktig gjeld med fast rent: 453 508 000 kroner (58,9 prosent)
  • Langsiktig gjeld med flytende rente: 352 151 000 kroner (41,1 prosent)

 

Veksten i frie inntekter i Sør-Odal økte sammenlignet med 2019 og tidligere år, men er lavere enn alle øvrige sammenligbare kostragrupper.

 

Sør-Odal kommune har noe lavere utgifter til administrasjon og styring enn tidligere år, men høyere utgifter til sammenligning med øvrige i kostragruppen.

 

Netto driftsutgifter til helse og omsorg i prosent av totale driftsutgifter i Sør-Odal, viser en liten økning sammenlignet med 2019. Landet uten Oslo har noe lavere andel drifstugifter til helse og omsorg, kostragruppe 1 tilnærmet lik andel, mens Innlandet har høyere andel drifstutgifter til helse og omsorg av totale driftsutgifter.

 

Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring i prosent av kommunens netto driftsutgifter viser nedgang sammenlignet med tidligere år. Sammenlignet med øvrige grupper er det kun Innlandet som har lavere andel netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring enn Sør-Odal kommune.

 

For Sør-Odal er netto lånegjeld høyere enn alle øvrige sammenligbare grupper, og utgjorde kr 90 784 per innbygger i 2020.

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook