7. Helse og omsorg

Koronapandemien har satt tydelig preg på tjenestene og ansatte i helse og omsorg.

inspkorps

3Det var spesielt utfordrende med smitteutbrudd ved korttidsavdelingen ved sykehjemmet, som varte fra slutten av mars til slutten av mai. Mange pasienter og ansatte ble smittet, og på det meste var 48 ansatte på sykehjem og hjemmetjenesten i karantene samtidig. Ansatte har stått på og bidratt til å finne løsninger. Rehabiliteringspersonell og ansatte ved bl.a. dagtilbud og barnehager ble omplassert til pleie- og omsorgsoppgaver. Det ble innført arbeidslag og «koronaturnus» med bl.a. langvakter. Vi har sett enorm innsats og vilje til omstilling i alle avdelinger, og sammen har vi ivaretatt oppgavene på en god måte.

Mange ansatte har opplevd situasjonen meget krevende, og trenger fortsatt tid til å bearbeide opplevelsene de har vært gjennom, med bl.a. angst for å bli smittet eller smitte andre.   

Kommunalsjefen vil berømme alle ledere og ansatte som har stått og fortsatt står i denne situasjonen for fleksibilitet, gode holdninger og ekstra innsats når det har vært nødvendig.

Flere planlagte utviklingsaktiviteter har blitt utsatt eller forsinket grunnet nedstenging, smittevernrestriksjoner eller omplassering av ressurser for å takle koronasituasjonen. Allikevel har det blitt gjennomført mye godt utviklingsarbeid. Gjennom siste halvår har driften vært tilnærmet som normal med smitteverntiltak. Det er likevel slik at det ikke er mulig å stå i en slik ekstraordinær situasjon over tid uten at det medfører at noen oppgaver må nedprioriteres.

Vedtatt investeringsbudsjett innebærer bygging av flere omsorgsboliger. Prosjektene er forsinket, mest pga. at Husbanken har vært kritisk til flere omsorgsbygg i området Sykehusvegen. Moderne omsorgsboliger for ulike grupper er viktig å få på plass for å lykkes med omstillingen i kommunen. Tilrettelagte boliger sentrumsnært vil gi mulighet for at flere får et aktivt liv lenger.

Kostra-tallene viser at kommunen lykkes med å vri tjenester fra institusjon til hjemmebaserte tjenester.

Fra foreløpig utgave av Kommunebarometeret for 2020 (26.04.2021):

«For Sør-Odal hadde 87,04 prosent av dem som bodde på sykehjem et omfattende bistandsbehov i fjor. Dette er bedre enn de fleste kommunene i landet. Dette kan tyde på at kommunen i større grad har satset på hjemmebaserte omsorg.»

NAV

2020 var et annerledes år også for NAV. Først kom pandemien som krevde en rask omstilling, og fra 1. juni ble NAV-kontorene i Sør-Odal og Nord-Odal ett kontor. NAV Odal har tilhold i rådhuset på Skarnes, men har i tillegg lokaler i Nord-Odal kommune for å kunne være tilgjengelig for samtaler også der. NAV Odal har blitt et mer robust NAV-kontor med flere ansatte og et større fagmiljø. Sør-Odal kommune er vertskommune for Nord-Odal kommune. Samtidig har pandemien ført til en kraftig økning av arbeidsledige som igjen har ført til en stor pågang. Det har vært en krevende periode som vi har gjort vårt beste for å løse på en så god måte som mulig.

I mål- og disponeringsbrevet heter det at de langsiktige overordnede satsningsområdene for NAV er flere i arbeid, bedre brukermøter og pålitelig forvaltning. I 2020 har det betydd at vi har måtte tenkt annerledes. Vi har i stor grad tatt i bruk digitale verktøy og ansatte har i hovedsak arbeidet hjemmefra. Der det har vært behov har vi avholdt fysiske møter med de forhåndsregler som gjelder for smittevern.

Vi har avholdt flere digitale jobbsøkerkurs, som har vært en ny erfaring både for oss og for brukerne. For å strekke oss etter den langsiktige målsetningen om pålitelig forvaltning har vi jobbet mye med interne rutiner både før og etter sammenslåing av to kontorer, blant annet i samarbeid med Statsforvalteren.

De mer konkrete satsningsområdene har vært barnefamilier, unge under 30 år, innvandrere fra land utenfor EØS og de som ikke har fullført videregående skole. Dette har blant annet ført til at vi har styrket samarbeidet med videregående skole og oppfølgingstjenesten. Vi har to veiledere tilstede på videregående skole annenhver uke. Vi har fortsatt det tette samarbeidet med integreringsenheten, blant annet gjennom kantineprosjektet Odali, som dessverre måtte stenge i pandemien. I tillegg har vi også godt samarbeid med barnevern og rus og psykisk helse.

Vi ser at pandemien har ført til at flere har fått økonomiske utfordringer. Vi startet derfor opp med intern opplæring av økonomisk rådgivning for å kunne tilby hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Vi har også styrket satsningen mot markedsarbeidet ved å ha to markedskontakter som i større grad skal ha kontakt med arbeidsgivere. Vi ser at denne satsingen har gitt resultater utover i 2020 og inn 2021, og vi blir mer og mer brukt som en rekrutteringsarena for bedrifter som skal ansette.

Legetjenesten

Sør-Odal kommune har hatt en stabil legetjeneste i mange år, men i 2020 sa to av kommunens seks fastleger opp avtalen med kommunen, og det har vært svært utfordrende å rekruttere nye leger til Parken legesenter.

Det har vært økende utfordringer med å rekruttere fastleger i hele landet, og KS mener dagens fastlegeordning ikke er bærekraftig. Mange kommuner subsidierer ordningen utover hovedmodellen med selvstendig næringsdrivende leger, for å rekruttere fastleger og beholde dem over tid. Med dagens næringsdriftsmodell vil ikke Sør-Odal kommune lykkes i å rekruttere og beholde fastleger uten nye tiltak. Det er nødvendig med tilpasninger for å rekruttere til ledige fastlegeavtaler og stabilisere/hindre frafall. Kommunen lyktes med å rekruttere to unge leger som er i spesialisering i allmennmedisin, ved å inngå avtale om ekstra tilretteleggingstilskudd som ble godkjent av kommunestyret i februar 2021.

«Så klart vi får det til»-utviklingsprosjekt i hjemmetjenesten

Som følge av omstilling i helse og omsorg, med en dreining av tjenestene fra institusjonsomsorg til hjemmebasert omsorg, medfører det at flere skal få tjenester fra hjemmetjenestene. Andel brukere med behov for komplekse tjenester øker, og det er nødvendig med avansert kompetanse.

Målene om at den enkelte skal oppleve å ha et aktivt liv med trygghet og mestring står fast. Vi har stort fokus på forebygging og rehabilitering, og at vi alltid legger vekt på hva som er viktig for brukeren.

Det er tydelige statlige signaler om at kommunene skal effektivisere, digitalisere og møte fremtidens utfordringer på en smartere måte. En kartlegging i hjemmetjenesten i 2019 viser at det er behov for omstilling og modernisering av hjemmetjenesten, for å utnytte alle tilgjengelige ressurser best mulig og sikre faglig forsvarlige tjenester.

Utviklingsprosjektet «Så klart vi får det til» med støtte av OU-midler ble forsinket, men i august ble det satt ned ulike arbeidsgrupper for å identifisere arbeidsprosesser det er behov for å forbedre, utrede strukturelle endringer og digitalisering innad i tjenesten. Dette har bl.a. resultert i omgjøring av ledig merkantil stilling og to sykepleierstillinger for å koordinere samhandling med bl.a. sykehus, støtte avdelingsledere som har stort lederspenn og ansette fagutviklingssykepleier. Dette innenfor dagens økonomiske rammer.

Ansatte ønsker å jobbe mer teambasert og få mer ansvar og oppgaver. Kulturbygging og kompetanseutvikling i enheten skal fortsette, og digitalisering er påbegynt og må implementeres. Vi er ikke i mål med endringsarbeidet, men har startet en prosess og avklart en retning som vi jobber videre mot. 

Den økte tjenestemengden og pleiebehovet har ført til at dagens grunnbemanning er for lav i forhold til reelt behov, som igjen har ført til utstrakt bruk av vikarer. Det er mindre rom for fleksibilitet og for å håndtere uforutsette hendelser.

År

Antall brukere

Antall tjenester

Antall timer/uke

Antall trygghetsalarmer

Antall alarmoppdrag

Alarmoppdrag, gj.snitt per dag

2018

127

179

596

125

424

1,5

2019

125

229

1041

161

878

2,4

2020

177

285

1342

179

1953

5,3

Tabellen viser utviklingen de siste tre årene når det gjelder antall brukere, antall tjenester de mottar og timer utført arbeid pr uke. Antall trygghetsalarmoppdrag har også økt i perioden.

SOAS

Covid-19 har satt sitt preg på 2020 på livet og jobben på SOAS. Da nasjonale føringer stengte sykehjem for besøk i mars, tok det akkurat tre måneder før man igjen kunne åpne for besøk, og da fortrinnsvis utendørs frem til midt i august. Besøksregler med avtaler, avstand og besøksprotokoll ble videreført ut året. Samtidig ble det søkt om og innvilget midler fra Fylkesmannnen til aktivitetstilbud og besøksvert for å motvirke ensomhet og isolasjon blant pasientene. Dette arbeidet startet i 2020 og videreføres. Det ble etablert mulighet for covid-avdeling på korttidsavdelingen, og den ble tatt i bruk da det var utbrudd på sykehjemmet våren 2020.

Sykehjemmet har gjennomført omstilling med flere korttidsplasser, og har høy andel plasser for dementeI oktober 2020 åpnet to KAD-plasser (kommunal akutt døgnplass) på SOAS. Dit kommer pasienter med behov for helsehjelp og kan være i inntil 72 timer. Innleggelsen skal gå via fastlege, legevakt eller sykehus. Dette skal dekke behovet etter nedleggelsen av IKØ, 7. etasje ved Kongsvinger sjukehus.

Det er fortsatt 31 langtidsplaser på avdeling F1, hvorav én plass er for palliative pasienter, og 16 plasser på G for pasienter med demens. 1-2 av disse plassene brukes til avlastning. Et godt avlastningstilbud bidrar til at flere pasienter kan bo lenger hjemme.

Satsingsområdene hverdagsmestring, gode pasientforløp og lokalt matgledekorps består, men det har vært begrenset møteaktivitet grunnet pandemien. Vi tar med oss dettte arbeidet inn i 2021.

!

 • 29 årsverk fordelt på adl/ i bolig, dagsenter og ambulant tjeneste.

 • 150 nye henvendelser.

 • En økning av henvendelser fra august/september. Mye av dette gikk på ensomhet og angst. Vi har en tanke om at dette kan ha sammenheng med korona.

 •  

  Ekstra pandemitiltak rundt brukere:

  • Faste telefonsamtaler.

  • Gåturer, treningsturer ute.

  • Turer til Igletjenn eller gapahuken

  • Dagsenteret lager mat til tur eller utlevering

Rus-psykisk helsetjeneste

Kommunalt psykisk helsearbeid og rusarbeid omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Tjenesten har et tett samarbeid med andre kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, kriminalomsorgen og NAV. Det er stort fokus på forebyggende folkehelsetiltak i rus-psykisk helsetjeneste.

Utførelse av tjenesten og tjenestetilbudet måtte endres pga. pandemien.

Ambulant tjeneste innførte «arbeidslag og turnusendringer». Det har vært og er fortsatt omdisponert 1,5 årsverk til luftveisklinikken. Samtidig lånte vi også ut to ansatte til blant annet hjemmesykepleien en kortere periode. Noen ansatte måtte i tillegg jobbe fra hjemmekontor pga. egen helse.

Musikkterapien endret fra tilstedeværelse i dagsenterlokalet til digital gjennomførelse. Dette medførte at de som kunne få tilbudet måtte ha tilgang til nye smart telefoner, nettbrett eller PC.

Dagsenteret som møteplass fem dager i uken ble stengt, og vi måtte forsøke å finne alternative måter å gi tilbud på.

Det er vanskelig å erstatte dagaktivitetstilbud som sosial møteplass. Mange brukere fikk tilbud om samtaler både dag og kveld, og det ble laget mat på dagsenteret og kjørt ut til brukerne. Rent brukerutstyr leverte vi ut som før, men vi ser at det har vært en økning i utlevering. Vi ser det har vært en økning av uro i rusmiljøet, det ble tørke på «markedet» da grensene ble stengt og prisene på det som fantes ble skyhøye. I tillegg var kvaliteten på stoffene dårligere og mer urent.

Brukerplan-kartleggingen ble gjennomført i desember. Dette er et registreringsverktøy på rus og psykisk helse som sier noe om antall som mottar tjeneste og kompleksiteten: Kjent overdose, utsatt for vold trusler, selvmordsforsøk/fare for, utsetter andre for vold/trusler, økonomi, boforhold, sosialt mm.

Spesielle utfordringer:

Det er flere brukere som krever mye tjenester hele døgnet. Tjenesten bruker mye tid på reising, og tjenesten kunne vært mer effektiv dersom brukerne ikke hadde bodd så spredt.

Flere unge brukere med rusproblematikk har fått redusert sin oppfølging i spesialisthelsetjenesten og NAV under pandemien, da en gikk over til digitale møter. Det har medført at kommunen har måtte øke tjenestetilbudet til mange brukere.

!

Årsverk:

 • Sykehusvegen 70/72: 30,07

 • Furubo: 20,9

 • Brekke: 13,76

Sykehusvegen 70/72 (BUAS og HDO-boliger), Furubo og Brekke

Våre ansatte gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne, psykisk og fysisk. Funksjonshemmingen kan være medfødt eller ervervet.

Tjenester gis i henhold til enkeltvedtak, hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, (for eksempel hjemmeavlastning, avlastning i institusjon, praktisk bistand – opplæring, helsehjelp i skole)
Målsetning er å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Vi skal fremme sosial trygghet, bedre levekår, likeverd og likestilling, sikre muligheter for å leve og bo selvstendig, tilrettelegge tjenestetilbud med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.

Flere av tjenestens brukere har omfattende tjenester for å imøtekomme den enkeltes behov, samt at det også ytes tjenester hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 (som gjelder tvang) med godkjenning hos Statsforvalteren.

Ved Furubo og Brekke er det fem omsorgsleiligheter med «personalbase» på hvert sted. I tillegg gir personalet tjenester til brukere som bor utenfor omsorgsboligene. Pga. av pandemien har det vært utfordringer med sikre tilstrekkelig kompetanse i arbeidslagene, da de vanligvis samarbeider på tvers av avdelingene

Ett årsverk sykepleier har vært/er omdisponert til luftveisklinikken under hele pandemien.

Ved Sykehusvegen 70/72 er det fire omsorgsleiligheter, en av leilighetene disponeres av bruker på avlastningen for barn og unge (BUAS). Dette er beskrevet under satsingsområdet barn og unge.  

Pandemiutfordringer:

Arbeidslag – kohorter – hyppige turnusskifter. Dette har gjort at vi har hatt ekstra stort fokus på smitterutiner, treffpunkter, ingen kryssing på tvers av avdelingene og ekstra renhold i avdelingen. Renholdet i avdelingen har blitt ivaretatt av de ansatte. Ansatte har gjennomført mange kurs i smittevern/smittevernsrutiner og har hatt praktisk opplæring i av og påkledning av smittevernutstyr.

!

Deltakere:

 • Senior: 16

 • ASK: 17

421

Dagsenter for seniorer og Aktivitetssenteret Korsmo

ASK – Aktivitetssenteret Korsmo, er primært for mennesker med utviklingshemning. Vi har også tilbud til andre mennesker med bistandsbehov, innenfor psykiatri, innvandrere og unge/ uføre som trenger arbeidstrening for å komme seg ut/eller arbeidstrening for å komme seg videre i annet arbeid.

Dagsenter for senior er et sosialt dagtilbud for hjemmeboende hvor de kan få slå av en prat og få seg en matbit.

Koronasituasjonen for dagsenteret:

Da dagsentrene ble stengt ned i medio mars grunnet smittesituasjonen og nasjonale retningslinjer, hadde vi to medarbeidere på jobb som jobbet med produktutvikling og fulgte opp deltakere fra dagtilbudet senior per telefon. I samme periode var én ansatt overført til SOAS.

15. mai 2020 ble det gjenåpnet med noe aktivitet. Personalgruppen ble delt i to med faste grupper henholdsvis på Brekke og Furubo, fordelt på faste dager. Dette for å redusere smittefare på tvers av avdelingene.

Alle aktivitetene som ble gjennomført ble gjort ute. Eksempel på aktiviteter er grilling, natursti, stolpejakt, boccia, turer, steke vafler.

Den 7. september ble ASK og Senior åpnet. Dagsenter for Senior fikk utvidet åpningstid fra 3 til 4 dager i uka, med færre til stede pr dag, i henhold til smitteverngruppas anbefalinger.

Mandag og tirsdag for Furubo, onsdager med møtevirksomhet og vask i boliger, og deltakere fra Brekke torsdag og fredag. Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag var det åpent på dagsenter Senior.

Lokalet var da merket med faste plasser/soner.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook