8. Teknikk og næring

Slik har kommunalområdet jobbet i 2020.

Brannvern og feiing

1I 2020 har det vært 114 utrykninger. Av oppdragsmengden er det automatiske brannalarmer (ABA) som utgjør hovedtyngden etterfulgt av helseoppdrag. Deretter kommer trafikkulykker og bygningsbranner. Vi har ikke hatt noen branndøde i 2020, men to større bygningsbranner i privat bolig.

1 . desember 2020 ble ny brannsjef ansatt. Ny plan og organisering av treninger, øvelser og fokus på kompetansebygging er iverksatt. Mål om at Sør-Odal Brann og Redning skal være rustet til å takle de utfordringer som vi kan bli stilt overfor, er et viktig fundament for planlegging av aktiviteten i 2021. 

På grunn av smittevern og covid-19 har brannstasjonen vært nedstengt for unødig besøk, og trening og øvelser har blitt avlyst i stor grad. Det samme med kurs og opplæring.

2Beredskapsavdelingen
Det var en styrke på totalt 16 mann i 2020. Beredskapsavdelingen skal ha kvalifisert personell og tilstrekkelig materiell til å ivareta de oppgaver av beredskapsmessig art som brannvernloven pålegger kommunene:  Branner, trafikkulykker/arbeidsulykker, ambulanseoppdrag/hjertestans, overflateredning is, redning på elv/sjø med båt, skogbrann, vannkjøring til tørre vannkilder. Ellers alle oppdrag som kommunen kan få i beredskapssammenheng. Vi skal være der for å kunne rykke ut til enhver tid, og har 2 mann på fast vakt. 1 utrykningsleder og 1 brannkonstabel. Innsatsledelse har i 2020 blitt ivaretatt i et samarbeid med Glåmdal brannvesen IKS. Deltidsmannskapenen som ikke har vakt bærer radio, og møter på hendelser. Det er i gjennomsnitt et godt oppmøte på hendelser.

Det er et godt samarbeid med nabobrannvesenene og andre aktører innenfor fagfeltet samfunnssikkerhet og beredskap.

Brannvesenet har i 2020 startet opplæring av 2 nye mannskaper etter opplæringsplan. Pga. covid-19 ble denne utdanningen ikke sluttført for inneværende år.

3Brannforebyggende avdeling
Denne avdelingen som består av leder forebyggende, samt to tilsynspersonell/feiere, skal bidra til at alle som bor og oppholder seg i Sør-Odal skal oppleve trygghet. Brannforebygging er et nasjonalt satsningsområde og hovedoppgavene er informasjonsvirksomhet, tilsyn og veiledning. Plan for 2021 er å satse på utsatte grupper, og få innført «Branntips» hos oss. Dette er en nasjonal portal for publikum og ansatte i kommunen, som kan brukes til å melde fra om forhold som utgjør en forhøyet brannrisiko. Tilsyn med §13 bygg har pga covid 19 blitt kraftig redusert.

Tilsynspersonell/ feiere utfører feiing og tilsyn av boliger og fritidsboliger etter behov. Feiing av industriskorsteiner. Kontroll av slokkeutstyr og røykvarsler i forbindelse med tilsyn. Informasjon til eiere og brukere av boliger og fritidsbolig. Kontroll av piper etter pipebrann.

Vi har som forebyggende tiltak også i 2020 besøkt alle barnehagene i kommunen.

4

Teknisk enhet

Mål for sektoren:
Vi skal bidra til befolkningsvekst i kommunen ved å legge til rette for arbeidsplasser i regionen, bidra til å utvikle attraktive bomiljøer, og samarbeide for god infrastruktur og et godt kollektivtransporttilbud. I tillegg skal vi bidra til økt folkehelse gjennom arealplanlegging.

Teknisk enhet ønsker å fremstå som serviceinnstil og ryddige for innbyggere ved å overholde tidsfrister og bidra med god veiledning i saksbehandlingen.

Tema for området:
Enheten består av teknisk forvaltning og kommunalteknikk med uteseksjon, vannrenseanlegg og kloakkrenseanlegg. Enheten har til hensikt å utføre lovpålagte oppgaver og å følge opp politiske vedtak på en servicevennlig måte innenfor vedtatt budsjett.

 • Drift av vannrenseanlegget og tilhørende hovedlednings- og distribusjonsnett.
 • Drift av kloakkrenseanlegget og 30 pumpestasjoner med tilhørende ledningsnett, fordelt over store deler av kommunen.
 • Forvaltning og drift av kommunale veger og plasser.
 • Vedlikehold av kommunale grøntanlegg i Skarnes sentrum.
 • Saksbehandling etter Plan- og bygningslovens bestemmelser (bygge-, fradelings- og plansaker).
 • Oppgaver etter Matrikkelloven (kart- og oppmålingssaker).
 • GIS-oppgaver (kartfestede opplysninger).
 • Forvaltning av alle grunnlagsdata for kommunale eiendomsgebyrer (vann, avløp, slam, avfallsrenovasjon, feiing og tilsyn samt e-skatt).
 • Adressering i hele kommunen.
 • Eiendomsseksjonering
 • Innmålinger til ledningskartverket.

Utfordringer:
Det pågående planarbeidet med E16 gjør det utfordrene for kommunen å finne ønsket utvlikingsretning innenfor arealplanlegging.

Nøkkeltall

Enhet

Sør-Odal

Kostragruppe 01

Landet uten Oslo

2020

2020

2020

Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)

%

9

23

17

Andel av kommuneplanene som ble møtt med innsigelser (prosent)

%

100

83

67

Byggesøknader i alt behandlet (antall)

antall

123

5463

73311

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)

dager

37

42

39

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)

dager

18

20

17

Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall)

antall

1

86

1257

Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)

antall

60

2343

30888

Selvkostgrad i byggesaker (prosent)

%

49

77

79

Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall)

antall

0

79

1549

Eiendomsforvaltning

FDV-enheten, Forvaltning, Drift og Vedlikehold, forvalter om lag 40.000 kvm bygningsmasse i Sør-Odal kommune. Det meste av dette er eid av kommunen, men noen kommunale boliger er leid.

Av bygninger som forvaltes er det blant annet Glommasvingen skole, som har SFO og undervisning fra 1.–10. klasse. Skolebygget har også en amfi til bruk for f.eks. konserter og revyer utenfor skoletid. I skolens bygningsmasse har vi også en svømmehall, en idrettshall, en flerbrukshall, samt en dedikert innendørs klatrehall.

Det var i 2019 vedtatt at de nedlagte skolene skulle driftes på et minimum. Per 2020 driftes fortsatt tre av fire skoler på et minimum.

SOAS er et eldre-/omsorgssenter for Sør-Odal kommunes innbyggere. Bygget består av fire avdelingsbygg hvor av disse er bygget i forskjellige bygge-/tidsfaser, fra 1929 til siste bygg i 2007. Dette kan by på noen utfordringer i forhold til effektiv drift av bygningene.

Av andre bygninger som forvaltes kan nevnes; barnehager, brannstasjon, rådhus, kommunale boliger, vannrenseanlegg, kontor og lagerbygg.

Vi jobber med digitalisering av bygg for en best mulig, effektiv og lønnsom drift.

FDV jobber kontinuerlig med prosjektering av utbedring på eksisterende bygningsmasse. Dette følges etter en vedtatt vedlikeholdsplan innenfor de økonomiske budsjettrammer.

Renhold av kommunale formålsbygg er en del av FDV sine oppgaver. Som følge av pandemien er renhold blitt et samfunnskritisk satsningsområde. Renhold har hatt økt behov til personell og desinfeksjonsmidler under pandemien. For ekstra økt smittevern på SOAS har renhold også investert i en desinfeksjonsmaskin.

Vi har fokus på å forvalte bygg på en mest mulig rasjonell måte. Dette gjelder blant annet renhold, bruk av SD-anlegg, og et forvaltningssystem for avviksbehandling. Vi ser på digitalisering som et potensiale for videre vekst og utvikling, og det jobbes derfor aktivt med å kartlegge alle kommunale bygg med oppdaterte tegninger.

Mål for sektoren
Forvalte bygg etter lover og forskrifter, og få en mest mulig effektiv drift. For å rasjonalisere driften ytterligere, har vi som et mål om å installere SD-anlegg på flere av våre større bygg.

Tema for området
Etter overtakelse av Glommasvingen skole som var ferdigstilt juni 2019 har det vært gjennomført et års prøvedriftsperiode. Etter gjennomført prøvedrift på skolen kan vi oppsummere med at bygget tilfredsstiller alle tekniske krav i henhold til kravspesifikasjon.

Vi jobber kontinuerlig for en best mulig og effektiv drift av kommunale bygg.

Utfordringer
Manglende vedlikehold av kommunale bygninger kan resultere i unødvendig forfall og kan gi økte fremtidige kostnader.

Ressursbruk i nedlagte bygninger.

Pandemien har gitt økte utfordringer iht. økonomi og ressurser på renholdsavdelingen.

Næring og miljø

Det er utarbeidet regionalt bygdeutviklingsprogram for Innlandet for perioden 2019–2022. Programmet består av tre separate delprogrammer: Regionalt næringsprogram, regionalt miljøprogram og regionalt skog- og klimaprogram. De fire overordnede nasjonale målene i landbrukspolitikken har vært førende for prioriteringene i programmet: Matsikkerhet og beredskap, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk. For innlandet har en vedtatt følgende hovedmål: Innlandet skal ha et bærekraftig og attraktivt landbruk som bidrar til kvalitetsproduksjon, vekst og utvikling i hele fylket.  

Enheten ønsker å bidra til at landbruket og landbruksbasert industri i kommunen kan fortsette å videreutvikle seg i tråd med nasjonale og regionale målsettinger. Enheten ønsker å fokusere på næringsutvikling i eller i tilknytning til landbruket samtidig som en ønsker å videreutvikle det tradisjonelle landbruket. En vil også stimulere til økt aktivitet på foryngelse og ungskogpleie gjennom aktivt bruk av NMSK (nærings- og miljøtiltak innen skogbruket). 

Enheten behandler tilskuddsmidler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og tilskudd til drenering av jordbruksjord.

Skogfond
Alle skogeiere må sette av midler i et skogfond i forbindelse med hogst.  Fondet gir penger tilbake til skogeierne til bærekraftige investeringer og forvaltning av skogen.  Det er gitt midler til nærings og miljøtiltak i skogbruket samt til planting. Det er avsatt midler gjennom NMSK til et bruprosjekt, dvs de fleste bruene på skogsbilvegene er kontrollert i 2020, prosjektet viser at flere må skiftes ut, dette medfører store kostnader for vegeierene og finansieres bl.a gjennom skogfond og NMSK tilskudd.

Landbruksbasert næringsutvikling:

Vi behandlet 4 søknader om støtte i IN 2020. Dette er bygging av nye korntørker, samt et «Inn på tunet» opplegg,  støttebeløp på korntørkene varierer fra 500 000–800 000 per tiltak.

Klimatiltak:

Det er gitt midler til klimatiltak i landbruket gjennom ordningene regionalt miljøprogram, spesielle miljøtiltak i landbruket og tilskudd til drenering.

Kommunale friområder:
Vi vært på flere befaringer i kommunale friområder for å planlegge tiltak som skal utføres. Her må det lages en helhetlig plan og arbeidet må ut på anbud.

Vi behandlet ca 1100 enkeltsaker i landbruket og formidlet ca 32 mill kroner i ulike tilskudd og støtteordninger til landbruksbasert næring i kommunen.

Viltforvaltning/fallvilt:

Vi har i 2020 hatt 252 fallvilthendelser mot 256 i 2019 og 246 i 2018.

Ny E16

Nye Veier planlegger strekningene som ett stort fellesprosjekt for å få til en god og helhetlig løsning. For å møte kravet til en helhetlig og effektiv planprosess har kommunestyrene i Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger inngått et interkommunalt plansamarbeid og etablert et styre som skal lede planarbeidet for den nye vegstrekningen.

Teknikk og næring har avsatt en 80 % stilling for å jobbe i dette prosjektet, i tillegg til rådmann og ordførers deltagelse.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook