Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Prinsipper for delegering av myndighet

All delegert myndighet skal utøves i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, og saksbehandlingen skal skje i samsvar med vedtatte retningslinjer og god forvaltningsskikk.

Formålet med delegering av myndighet
  • Styrke innbyggernes rettssikkerhet knyttet til tjenester levert av kommunen gjennom raske og åpne vedtaksprosesser i hele organisasjonen
  • Legge til rette for effektive og gode demokratiske vedtaksprosesser
  • Sikre en helhetlig politisk styring i alle overordnede og prinsipielle vedtak
  • På en tydelig måte vise skillelinjer mellom politisk og administrativt ansvar og myndighet
  • Sikre at beslutninger treffes på riktig politisk og administrativt nivå gjennom delegasjon av myndighet
  • Sikre en effektiv, fleksibel og handlekraftig administrasjon 

Delegert myndighet 
Kommunestyret er det øverste kommunale organet, og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. 

Kommunestyret delegerer virkeområde og avgjørelsesmyndighet til de politiske utvalgene og til administrasjonen v/rådmannen. 

Rådmannen har adgang til å videredelegere til sine underordnede, med mindre annet er vedtatt. Saker av prinsipiell betydning skal behandles i folkevalgt organ. 

Den som har fått delegert myndighet i saksbehandling er også delegert myndighet som underinnstans i klagesaker jfr Forvaltningsloven §33. 

Inndragning av delegert myndighet og omgjøringsrett 

Det organ som delegerer myndighet til underliggende organ beholder ansvar og kontroll for beslutninger som er videre delegert. Jfr Kommuneloven § 76 kan myndighet som er delegert når som helst trekkes tilbake.
Et overordnet organ kan når som helst be om å bli forelagt en sak som som er til behandling i et underordnet organ etter delegert fullmakt, jfr Forvaltningsloven § 35.

Retten til ikke å bruke delegert myndighet
Den som er delegert myndighet kan også unnlate å bruke den, og overlate til overordnede å fatte vedtak i en konkret sak. 

Kontroll 

Det overordnede organ har rett og plikt til å kontrollere at myndigheten utøves innenfor de rammer og retningslinjer som er satt. Relevant aktivitet skal rapporteres til det organ/den som har delegert myndigheten, innen de tidsfrister og i den form som er bestemt. Rapporten skal sikre at det organ/den som har delegert myndigheten har betryggende kontroll. Reglementet gjennomgås hvert fjerde år i forbindelse med valg «Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av
avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt.»(kommuneloven §39)

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk