Utbygging av bredbånd

Vi har et mål at alle kommunale prosjekter skal være ferdig utbygd i 2023. I august 2023 er alle prosjekter i rute.

fiber

Alle skal få tilgang

I kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 er det en uttalt målsetting at alle husstander i kommunen skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd. Målet er at alle prosjekter skal være ferdig utbygd innen utgangen av 2023. Denne målsettingen gjelder prosjekter hvor kommunen har fått støtte. I kommersielle utbyggingsprosjekter hvor kommunen ikke er involvert, gjelder andre frister.

Prisøkning og noe manglende tilgang på leverandøer gjør at vi ikke kan garantere at dette er mulig, men i august 2023 er alle prosjekter i rute.

Sør-Odal kommunes anbudskonkurranser om bredbåndsutbygging handler primært om husstander, men vi legger også til rette for at leverandører som vinner anbud kan bygge ut til fritidsboliger og næringsliv.

Pågående prosjekter

I Sør-Odal pågår det for tiden planlegging eller utbygging av bredbånd i følgende områder:

Sør-Odal kommune har fått tilskudd fra Innlandet fylkeskommune og Nkom til alle sine kommunale prosjekter, og utbyggingene har ikke kunnet blitt realisert uten denne økonomiske støtten.

Nye prosjekter

Vi har fått midler fra Innlandet fylkeskommune for to nye prosjekter som er vedtatt i kommunestyret.

  • Området Galterud
  • Resterende

Disse to prosjektene skal ut på anbud og vil etter planen blir ferdig i 2024.

Forsinkelser i bredbåndsutbygging

Eidsiva Bredbånd har varslet innbyggere som har tegnet abonnement i prosjektene Strøm, Sander-Skarnes og Galterud-Sander om at det er forsinkelser i fiberleveringen. Eidsiva har fått på plass en ny entreprenør som skal bygge fibernettet, og denne entreprenøren skal nå i gang med å gjennomgå alt arbeid som er utført i de tre prosjektene. Dette for å kartlegge kvaliteten på arbeidet som er utført, og hva som eventuelt må bli utbedret.

I april hadde Eidsiva folkemøte for områdene Strøm, Sander-Skarnes, Galterud-Sander og sine kunder i Sør-Odal.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Eidsiva Bredbånd.

Sør-Odal kommune informerer om at betalingsfristen for egenandelen fortsatt vil bli sett i sammenheng med ferdigstillelse av prosjektene, og utsettes derfor på ubestemt tid. 

Ulike typer prosjekter

Kommunale prosjekter kjennetegnes ved at kommunen avsetter midler til utbygging, søker om tilskudd fra statlige og fylkeskommunale myndigheter, lyser ut konkurranse på anbud og velger en leverandør for utbygging.

Kommersielle prosjekter kjennestegnes ved at det er leverandørene selv som står for all planlegging og gjennomføring, uten at kommunen bidrar økonomisk eller planleggingsmessig.

Kart over bredbåndsprosjekter

Innlandet fylkeskommune har utviklet en kartløsning og et dashboard som viser hvor det planlegges og jobbes med bredbåndsutbygging i kommunene.

Nettfondet

Nettfondet (Stiftelsen Hedmark Energi Nettinvesteringsfond) har som formål å finansiere investeringer i distribusjonsnett for fremføring av kraft i følgende kommuner: Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal.

Tiltak som kan få støtte:

Nettfondet kan gi støtte til både fastboende privathusholdninger og til næringsdrivende. Søknad må være anbefalt av kommunen og i tråd med kommunens planverk.

For organisert utbygging av hyttefelt ytes i alminnelighet støtte kun for sikringsstørrelse til og med 63A.

Støtte kan kun ytes i forbindelse med tilknytning til distribusjonsnett innenfor de elleve kommunene som nevnt ovenfor, og kun når tilknytningen medfører at det må betales anleggsbidrag.

Søknad sendes til:

Nettfondet
Postboks 4100
2307 HAMAR

Trådløssone i sentrum

Kommunen fikk 15.000 euro gjennom Wifi4EU til en gratis trådløs sone tilknyttet den nye møteplassen på Skarnes, i Bruvegen mot rådhuset, og over gamlebrua opp mot Glommasvingen skole.

Solør EDB vant anbudet om å bygge ut, og ferdigstilte arbeidet årsskiftet 2019/2020. 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook