Kontakt

Odal skatteoppkreverkontor besvarer henvendelser vedrørende innbetaling/utbetaling og avregning av skatt og avgifter (ikke mva) for personlige skattytere og arbeidsgivere/næringsdrivende. Skatteoppkreverkontoret nås på e-post eller på tlf 62 97 81 00, alternativt ved fremmøte på kommunehuset i Sand. Telefon direkte til skatteoppkrever Jeanette Østvold er 62 97 81 48.

Kart

Herredsvegen 2
Sagstua
Norge

Skatt for personlige skatteytere

Her finner du informasjon om restskatt, forskuddsskatt, tilleggsforskudd, hvordan klage på skatteoppgjøret, utleggstrekk, generelle infordringstiltak og informasjon, utleggsforretning, ettergivelse av skatt, skatteattest, penger til gode og når skatteoppgjøret kommer.

telefon

Restskatt

Når Skatteetaten har behandlet skattemeldingen din får du et skatteoppgjør. Det er da du får vite om du får igjen penger på skatten, eller om du må betale restskatt.
Privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og deltakere i ansvarlig selskap er personlige skattytere.

Her finner du mer informasjon om Skatteoppgjør på Skatteetatens sine hjemmesider.

Tilleggsforskudd

Du får rentetillegg på restskatten. Mer informasjon om dette finner du her. For å unngå dette kan du betale tilleggsforskudd til kemnerkontoret innen 31. mai.

Betalingsfrist

Restskatten deles i to like store beløp dersom den er over 1000 kroner. Er restskatten på under 1000 kroner, skal hele beløpet betales på en gang. Er restskatten på under 100 kroner, vil den ikke kreves inn.
Betalingsfristen for det første beløpet er tre uker etter at du mottok skatteoppgjøret, men aldri tidligere enn 20. august. Fristen for å betale restbeløpet er fem uker etter første betalingsfrist.

Slik betaler du restskatten

Du vil i god tid før forfallsfristen få faktura med betalingsinformasjon. Elektroniske brukere får faktura med betalingsinformasjon i Altinn.
•    Inngå avtale om e-faktura 
•    KID-nummer får du hos Skatteetaten
Husk å velge riktig skatteart: restskatt. Velg riktig år: det året restskatten gjelder.Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig.
 
Er du ikke elektronisk bruker, får du tilsendt faktura med betalingsinformasjon i posten.

Hvis du betaler for sent

Hvis du betaler for sent, må du betale forsinkelsesrenter i tillegg til restskatten. Renter løper fra betalingsfristen og frem til betalingen skjer.

Hvis du ikke betaler

Du må betale selv om du har klaget på likningen, jf skattebetalingsloven § 10-1. Hvis du får medhold i klagen, vil du få pengene tilbake, dersom tilgodebeløpet ikke er benyttet til motregning.
Hvis du ikke betaler, har kemnerkontoret plikt til å forsøke å få dekket kravet.
Virkemidlene kemnerkontoret har er:
•    Motregning
•    Utleggstrekk
•    Utleggsforretning
•    tvangssalg
•    konkursbegjæring

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kan komme i tillegg.

Forskuddsskatt

Hvis du er selvstendig næringsdrivende med et enkeltpersonforetak eller deltaker i et ansvarlig selskap, er du personlig skattyter og skal betale forskuddsskatt. Har du formue eller store kapitalinntekter, skal du også betale forskuddsskatt. Du kan ha både forskuddstrekk og forskuddsskatt for samme inntektsår.
Forskuddsskatten beregnes på grunnlag av siste fastsetting av formues- og inntektsskatt eller forventet overskudd. Grunnlaget for forskuddsskatten finner du på skattetrekksmeldingen din (skattekort).

Betaling av forskuddsskatt

Du får tilsendt betalingsgiro fire ganger i året. Forfallsdatoene er de samme hvert år:
•     15. mars
•     15. mai
•     15. september
•     15. november

Dersom du ikke betaler en termin ved forfall, vil hele skatten forfalle til betaling.
Selv om du ikke har mottatt betalingsgiro, skal du likevel betale innen forfallsdatoen. Slik gjør du det:
•    KID-nummer får du hos Skatteetaten. Velg skatteart: forskuddsskatt. Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig.

Endre forskuddsskatt

Hvis fradragene/inntektene dine er endret eller forskuddsskatten er feil, kan du søke Skatteetaten om endring. 
Har du betalt forskuddsskatt som senere blir satt ned slik at forskuddsskatten bortfaller, får du beløpet tilbake uten rentegodtgjørelse.

Ved for sen betaling

Hvis du betaler for sent, må hele forskuddsskatten betales på en gang. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg . Renter løper fra forfall og frem til betaling skjer.
Hvis du ikke betaler, har Kemnerkontoret plikt til å forsøke å få dekket kravet ved tvang.
Virkemidlene er:
•    Motregning
•    Utleggstrekk
•    Utleggsforretning
•    Tvangssalg
•    Konkursbegjæring
Gebyr og/eller betalingsanmerkning kan komme i tillegg.

Kan du ikke betale

Forskuddsskatten skal betales til forfall. Dette gjelder selv om du har søkt om å endre skatten, men ikke har fått svar på søknaden. Utsettelse av betaling av skatt eller andre betalingsordninger, innvilges bare unntaksvis.

Tilleggsforskudd

Vet du at du har betalt for lite skatt, kan du betale tilleggsforskudd. På denne måten kan du unngå rentetillegg på restskatten. Fristen for å betale er 31. mai.
Rentesatser på tilgodebeløp, restskatt og resterende skatt.

Betaling av tilleggsforskudd

•    KID-nummer får du hos Skatteetaten
Velg skatteart: tilleggsforskudd. Velg riktig år: det året skatten gjelder. Dette er viktig for at betalingen skal registreres riktig.

Klage på tilleggsforskudd som ikke er godkjent

Det kan skje at tilleggsforskudd du har betalt inn ikke blir godkjent. Grunnen til dette kan blant annet være at du har betalt tilleggsforskuddet etter fristen 31. mai, eller at du har brukt feil KID-nummer eller kontonummer. I slike tilfeller kan du få tilbakebetalt beløpet før skatteoppgjøret. Beløpet kan også bli brukt til å betale forskudd på restskatt.
Du kan klage på at beløpet ikke er godkjent som tilleggsforskudd. Klagefristen er tre uker fra du fikk beskjed om at beløpet ikke ble godkjent. Dersom du ble orientert om dette når du fikk skatteoppgjøret, løper fristen fra dette tidspunktet.
Det er ikke et eget klageskjema for dette. Du må sende oss en skriftlig og undertegnet klage. I klagen må du skrive hvorfor du mener at beløpet skal godkjennes som tilleggsforskudd. Husk å oppgi fødselsnummer/organisasjonsnummer og skatteår.

Klage på skatteoppgjøret

Skattekontoret og kemnerkontoret har ansvar for forskjellige områder når det gjelder skatten din.

Inntekts- og formuesskatten er feil

Hvis den fastsatte formues- og inntektsskatten er feil, må du kontakte Skattekontoret. Dette gjelder for eksempel feil
•    skatteklasse
•    inntekt
•    formue
•    fradrag
•    beregning av skatter og avgifter
Sjekk om du selv kan endre formues- og inntektsskatten eller om du må sende inn klage til Skattekontoret.

Du må betale restskatten din selv om du har klaget

Selv om du har endret skattemeldingen selv, eller sendt inn en klage på et vedtak fra Skatteetaten, må du betale restskatten før fristen. Dette gjelder både privatpersoner og selskaper. Hvis du ikke kan betale mens endringen/klagen behandles, må du søke Kemnerkontoret om betalingsutsettelse. Selv om du har fått betalingsutsettelse, kan vi sikre kravet med pant eller motregne det. Forsinkelsesrenter løper fra forfall og til kravet er betalt.

Forskuddstrekket/forskuddsskatten er feil

Hvis skatteavregningen er feil, må du ta kontakt med Odal økonomikontor. Det gjelder hvis

 • beløpene for innbetalt forskuddstrekk (skatt som arbeidsgiver har trukket) og forskuddsskatt ikke stemmer med dine oppgaver
 • innbetalt tilleggsforskudd ikke fremgår av skatteoppgjøret
 • det er foretatt motregning som du mener er feil
 • rentene på skatteoppgjøret er feil

Klage på manglende forskuddstrekk

Hvis forskuddstrekk (skatt som arbeidsgiver har trukket), ikke er kommet med på skattemeldingen/skatteoppgjøret, må du klage på avregningen.

Klagefristen er tre uker etter at du mottok skatteoppgjøret. Odal økonomikontor behandler avregningsklager for skattytere som er skattepliktige til Sør-Odal.

 • Husk å legge ved kopier av lønnsavregninger/lønnsslipper.
 • Gi en nøyaktig beskrivelse av feil eller mangler ved forskuddstrekket og/eller innberetningen.
 • Det er viktig at arbeidsgiverens organisasjonsnummer og ditt fødselsnummer er påført avregningsklagen.
 • Husk at du må levere skattemeldingen til skattekontoret innen fristen selv om du har levert en avregningsklage til Odal økonomikontor.

Generelle innfordringstiltak og informasjon

Endre kontonummer

Ønsker du å endre kontonummer for utbetaling av tilgodebeløp, kan du gjøre dette i Altinn innen oppgitte frister.

Hvis fristen for å endre kontonummer i Altinn har utløpt eller du ikke finner kontonummeret her, kan du gjøre dette hos Odal økonomikontor.

Rentegodtgjørelse

Har du betalt for mye skatt, får du renter på tilgodebeløpet.

Dersom du ikke har fått skatteoppgjøret

Husk å kontrollere om beløpet har kommet inn på bankkontoen din før du tar kontakt. Det er svært mange skatteoppgjør som skal sendes ut samtidig. Det er derfor unødvendig å etterlyse beløpet før det er gått minst en uke.

Du bør undersøke om du har meldt riktig adresse til Folkeregisteret. Flytter du innen Norge skal du sende flyttemelding til Folkeregisteret innen åtte dager.

Upersonlige skattytere må kontakte Brønnøysundregistrene.

Betalingsvansker skatt

For deg som ikke kan betale skatten nå, og vil søke om betalingsavtale. En betalingsavtale kan være avtale om betalingsutsettelse, avdrag eller en kombinasjon av begge deler.

Hovedregel: Skatten skal betales ved forfall

Betaler du ikke ved forfall, må du betale forsinkelsesrenter. Hvis du fortsatt lar være å betale, plikter vi å innfordre pengene ved tvang. Da kan vi for eksempel trekke deg i lønn eller ytelser. Dette kalles utleggstrekk. Vi kan også ta pant i eiendelene dine. Dette kalles utleggsforretning. Både utleggstrekk og utleggsforretning gjør at du får betalingsanmerkning.
Har du problemer med å betale i tide, er det viktig at du søker hjelp så tidlig som mulig.

Vilkår for å få betalingsavtale

Det er strenge vilkår for å få en betalingsavtale. Alle vilkårene må være oppfylt:

 • Du har ikke mulighet til å betale på vanlig måte
 • Du må komme med et forslag til nedbetalingsplan
 • Tilbudet må være det beste du kan komme med
 • Tilbudet må gi raskere nedbetaling enn ved tvangsinnfordring, som utleggstrekk eller utleggsforretning 

I tillegg vurderer vi om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen om du får en slik avtale. Les om vilkårene for betalingsavtale hos Skatteetaten (se særlig pkt. 3.1. og 3.2).

Slik søker du om betalingsavtale - personlig skattyter

Er du lønnsmottaker, pensjonist eller driver enkeltpersonforetak er du personlig skattyter. Da må du sende en skriftlig søknad til kemnerkontoret og fylle ut skjemaet for økonomisk oversikt, som fåes ved å kontakte kemnerkontoret.

 • Søker du elektronisk må du laste opp alle nødvendige vedlegg digitalt.
 • Alle inntekter og utgifter må dokumenteres.
 • Som vedlegg godtar vi foto av papirdokument tatt med mobiltelefon/kamera eller skjermfoto fra datamaskinen.
 • Kontoutskrift siste 3 mnd
 • Opplåning i bank eller annen finansinstitusjon skal være prøvd. 

Søknad per post:

Kan du ikke sende inn alle vedlegg elektronisk, må du sende inn søknadsskjema på papir. Da vil det ta lengre tid før du får svar på søknaden din. 

Søknad om betalingsavtale ved midlertidig betalingsvansker på grunn av sykdom, dødsfall mv.

Du kan søke om en betalingsavtale hvis du ikke kan betale skatten ved forfall på grunn av for eksempel alvorlig sykdom, dødsfall i familien, langvarig arbeidsledighet, samlivsbrudd mv. Du må dokumentere årsaken (for eksempel sykdom), og at dette er grunnen til betalingsproblemene dine.
Skal du søke om betalingsavtale på grunn av sykdom, dødsfall mv., kontakt oss.

Har du andre økonomiske problemer?

Slik søker du om betalingsavtale - upersonlig skattyter

Aksjeselskaper, Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), verdipapirfond og banker er upersonlige skattytere. Disse må sende skriftlig søknad til kemnerkontoret.
Vi tar bare hensyn til dokumenterte opplysninger når vi behandler søknaden. Bedrifter må legge ved disse dokumentene:

 • siste årsregnskap
 • likviditetsbudsjett for den aktuelle søknadsperioden
 • en oppstilling over selskapets eiendeler og gjeld

Det inngås ikke betalingsavtaler for skyldig forskuddstrekk.

Motregning

Skylder du penger til det offentlige, kan skattepenger du har til gode bli brukt til å betale ned på det du skylder. Dette kalles motregning.
Du blir motregnet hvis du skylder

 • skatt eller forsinkelsesrenter fra tidligere år
 • skatt til andre kommuner
 • barnebidrag
 • merverdiavgift eller eiendomsskatt
 • andre krav til stat eller kommune

 Hvis du etter motregning fortsatt har penger til gode, får du dem utbetalt. Du får en oversikt som viser hva pengene har blitt brukt til, men det kan ta noen uker fra skatteoppgjøret er sendt ut til saken din er ferdig behandlet.

Klage på motregning

Du kan klage på motregningen innen en måned fra du fikk beskjed om den. Det er ikke et eget klageskjema for dette. Du må sende oss en skriftlig og undertegnet

Utleggsforretning

Har du ikke betalt det du skylder av skatt og avgifter innen betalingsfristen, har kemnerkontoret plikt til å undersøke om du har eiendeler vi kan vurdere å selge for å dekke kravet. Da vil vi avholde en utleggsforretning. Det betyr at vi undersøker hva du eier og tar pant i eiendelene dine.

Varsel om utleggsforretning

Vanligvis bestemmer vi i god tid hvor og når vi skal holde utleggsforretningen, slik at du får mulighet til å betale kravet. Tidspunkt og sted står i varselet. Vi gjennomfører utleggsforretningen selv om du ikke er til stede. Mener vi at det kan bli vanskelig å gjennomføre utleggsforretningen dersom vi varsler deg på forhånd, kan denne bli avholdt uten varsel. Du vil da få beskjed om utleggsforretningen etter at den er gjennomført.

Pant i eiendeler

Vi tar vanligvis pant i bankinnskudd, bolig, bil, varelager eller driftstilbehør, men vi kan også ta pant i alt du eller bedriften eier som kan selges. Vi tar aldri pant i mer enn det som er nødvendig for å få dekket kravet.
For privatpersoner tar vi ikke pant i:

 • Klær, innbo og andre personlige ting, så lenge de ikke har veldig høy verdi.
 • Penger til nødvendig livsopphold frem til neste gang du får utbetalt lønn eller trygd.
 • Bil som er verdt mindre enn 2/3 G hvis du trenger den i jobb eller utdanning.

Du har plikt til å fortelle oss om alt du eier som det er mulig å ta pant i.

Betalingsanmerkning

Du får en betalingsanmerkning når utleggsforretningen er registrert i Løsøreregisteret og vi har funnet noe å ta utlegg i.

 • Hvis du betaler med en gang du får varsel om tid og sted, får du ikke betalingsanmerkning.
 • Hvis utleggsforretningen avsluttes med «intet til utlegg» (dvs. at vi ikke finner noe å ta pant i), blir registreringen stående i tre år eller til du har betalt hele kravet som er omfattet av utleggsforretningen.
 • Hvis utleggsforretningen avsluttes med at vi tar pant i eiendeler, blir registreringen stående til du har betalt hele kravet inklusive påløpte renter og gebyr.

Når hele kravet er betalt, får de aktuelle registrene beskjed om dette. Betalingsanmerkningen skal da slettes, og dette skjer normalt i løpet av en til tre uker.

Ta kontakt med Løsøregisteret eller Statens kartverk hvis betalingsanmerkningen ikke er slettet når det har gått mer enn tre år siden utleggsforretning med «intet til utlegg», eller hvis hele kravet som er omfattet av utleggsforretningen er betalt. Kontakt kemnerkontoret hvis registeret ikke har fått melding om at kravet er betalt, eller hvis betalingsanmerkningen gjelder utleggstrekk fra kemnerkontoret.

Etter utleggsforretningen

Har vi tatt pant i bankkontoen din, må du sende oss en fullmakt slik at vi får overført det sperrede beløpet. Bruk fullmaktsskjemaet du fikk tilsendt. Da slipper du et ekstra gebyr for at vi skal få overført pengene.
Betaler du ikke kravet, forbereder vi salg av/utbetaling avhengig av hva vi har tatt pant i. Tingretten og namsfogden står for salget. Det er ikke for sent å finne en løsning. Ta kontakt med oss!

Klage på utleggsforretning

Har vi tatt pant i eiendelene dine, kan du klage på utleggsforretningen, så lenge vi ikke har bedt tingretten om å selge dem. Vil du klage på hvilke eiendeler vi har valgt å ta pant i, må du gjøre dette innen en måned etter at pantet ble tatt. Klagen må underskrives av deg og sendes Odal økonomikontor. For mer informasjon se tvangsfullbyrdelseslovens § 5-16.

Betale krav for å slippe utleggsforretning

Du må betale det du skylder pluss renter og omkostninger i god tid før utleggsforretningen holdes.
Betaler du samme dag som utleggsforretningen skal avholdes må du sende oss kvittering på innbetalingen på e-post her.

Utleggstrekk

Betaler du ikke skattekravet du skylder innen betalingsfristen, har kemnerkontoret plikt til å forsøke å få dekket kravet. Ett av virkemidlene kan være utleggstrekk, som betyr trekk i lønn, godtgjørelse eller pensjon.

Trekk i lønn

Utleggstrekk innebærer at deler av lønnen din, inntekter fra selvstendig næringsvirksomhet, støtte fra NAV eller andre ytelser ikke utbetales til deg, men blir overført til kemnerkontoret for å betale ned det du skylder.
Trekket er vanligvis en bestemt prosent av lønnen din, men det kan også være et fast beløp i måneden. Arbeidsgiver har plikt til å trekke deg, og kan gjøres ansvarlig ved manglende gjennomføring. Pengene blir trukket uten ditt samtykke.

Varsel om utleggstrekk

Før trekket starter får du brevet “Varsel om tvangsinnfordring og utleggstrekk” i posten. Betaler du ikke det du skylder innen 14 dager, vil du bli trukket i neste lønnsutbetaling. I varselbrevet står det hvor stort trekket er og hvem som skal gjennomføre det.

Betalingsanmerkning

Når trekket starter blir det registrert i Løsøreregisteret og du får en betalingsanmerkning. Hvis du betaler med en gang du får varselet slipper du betalingsanmerkning. Betalingsanmerkningen er registrert så lenge utleggstrekket varer. Når utleggstrekket avsluttes, får Løsøreregisteret beskjed om dette og betalingsanmerkningen blir slettet. Dette skjer normalt i løpet av en uke. Hvis utleggstrekket er avsluttet, men du fremdeles er registrert med betalingsanmerkning, må du kontakte Løsøregisteret.

Slik beregner vi utleggstrekket

Inntekt
- forskuddstrekk
- utgifter til livsopphold 
- boutgifter/boliglån 
- andre utgifter vi må ta hensyn til (f.eks. nødvendige medisiner) 
- trekk med bedre prioritet 
= rom for utleggstrekk til kemnerkontoret

Vi trekker ikke i barnetrygd, men den regnes som inntekt når vi beregner hvor stort trekket skal være.
Husstanden skal ha nok igjen til nødvendig livsopphold. Satsene til livsopphold skal dekke vanlige utgifter til for eksempel:

 • mat
 • klær
 • tannlege/lege
 • strøm
 • telefon/mobil
 • NRK-lisens
 • månedskort/transport
 • forsikring

Utgifter til forbrukslån og studielån anses ikke som utgifter til nødvendig livsopphold, og du vil derfor normalt ikke kunne betjene slike lån når du har utleggstrekk.

Prioritering av ulike trekk

Det er en lovbestemt rekkefølge på hvilke krav som skal prioriteres ved utleggstrekk. Det er kun bidragskrav på lovbestemt forsørgelsesplikt og erstatningskrav oppstått ved straffbar handling som har prioritet foran skattekrav. Har du trekk med dårligere prioritet, må dette stoppes til vi har gjennomført vårt utleggstrekk.

Ved for høyt trekk

Send oss en forespørsel dersom du mener trekket er for høyt. Da bruker du skjemaet “Økonomiske opplysninger” som du fikk sammen med varselet om utleggstrekk. Husk at opplysningene skal dokumenteres og legges ved søknaden. Skjemaet sender du til Odal økonomikontor. Når vi mottar utfylt skjema, vurderer vi størrelsen på trekket på nytt. Ser vi at trekket er for høyt, sender vi arbeidsgiveren din et nytt og lavere trekk. Arbeidsgiveren din kan ikke trekke deg mindre før vi har gitt beskjed om dette.

Klage

Endrer vi ikke trekket og du fortsatt ønsker å klage, oversender vi klagen din til retten. Før retten kan behandle klagen din må du betale ett (1) rettsgebyr. Ta kontakt med Odal økonomikontor for hjelp og veiledning hvis du ønsker å klage.

Ettergivelse av skatt

Har du skattegjeld som du over flere år ikke har klart å betale, kan du søke om ettergivelse av skatt. Ettergivelse av skatt betyr at hele eller deler av skattegjelden din slettes. Vi skiller mellom ettergivelse av hensyn til det offentlige og ettergivelse av hensyn til deg som skyldner. Hvis du bare skylder restskatt for siste inntektsår, er det ikke sannsynlig at du oppfyller vilkårene for ettergivelse.

Ettergivelse av skatt for personlige skattytere

Er du lønnsmottaker, pensjonist, driver enkeltpersonforetak eller er deltaker i ansvarlig selskap, er du personlig skattyter.

Dersom du også har gjeld til andre kreditorer enn Kemnerkontoret, bør du først søke om gjeldsordning gjennom Namsmannen før du søker om ettergivelse av skatt.

Hvis du får en gjeldsordning, vil den også omfatte skattegjelden din.

Ettergivelse av hensyn til det offentlige

Ettergivelse av hensyn til det offentlige betyr at vi vil få bedre dekning av skattekravet ved at du gir oss et betalingstilbud, enn det vi kan oppnå ved å kreve inn skattegjelden. Vi stiller strenge krav til dokumentasjon av inntekter og utgifter.

Da må du sende en skriftlig søknad til kemnerkontoret på skjema som fås hos oss. Les mer om vilkårene hos Skatteetaten, se punkt 3.1 og 3.3.

Ettergivelse av hensyn til skyldneren

Ettergivelse av hensyn til deg som skyldner kan gis hvis du har fått betalingsvansker på grunn av død, sykdom eller lignende årsaker.
Sykdommen må være alvorlig og varig. Du må dokumentere at du er syk, og at det er sammenheng mellom sykdommen og betalingsvanskene dine. Du kan benytte dette skjemaet som fås hos oss ved søknad om ettergivelse. Les mer om vilkårene hos Skatteetaten, se punkt 3.1, 3.2 og 3.3.

Skattehjelpen

Mener du skattegjelden din er feil etter å ha blitt skjønnsfastsatt, ta kontakt med Skattehjelpen før du søker om ettergivelse.

Ettergivelse av skatt for upersonlige skattytere

Aksjeselskaper, Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), verdipapirfond og banker er upersonlige skattytere. Ettergivelse vil si at hele eller deler av skatte- og avgiftsgjelden slettes. Hvis selskapet også har gjeld til andre kreditorer, kan dere søke om tvangsakkord eller frivillig gjeldsordning. Les mer om dette i Skattedirektoratets melding 9/11 i punkt 3.5.

Ettergivelse av hensyn til det offentlige

Dette forutsetter blant annet at vi får et betalingstilbud som gir oss bedre dekning enn fortsatt innfordring av skatte- og avgiftsgjelden. Les mer om vilkårene i Skattedirektoratets melding 9/11 i punkt 3.3.

Ettergivelse av hensyn til skyldner

Ettergivelse av hensyn til skyldner er sjeldent aktuelt for selskaper. Les mer om vilkårene i Skattedirektoratets melding nr. 3/12 i pkt. 3.1, 3.2 og pkt. 3.3.

Skatteattest

Du bestiller selv attesten i Altinn. Attesten produseres samme dag og sendes elektronisk i PDF-format til din meldingsboks i Altinn. Attesten er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert.
Her kan du bestill attest for skatt og merverdiavgift

Penger til gode

Har du penger til gode ved skatteoppgjøret, får du dem vanligvis utbetalt 1-2 uker etter at skatteoppgjøret er klart. Beløp under kr 100 vil ikke bli utbetalt. Skylder du penger til det offentlige, kan tilgodebeløpet bli brukt til å betale disse kravene. Dette kalles motregning.

Når kommer skatteoppgjøret?

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook