Vi søker boligutvikler/utleieboliger med tilvisningsrett og husbankfinansiering på «Søstertunet», Skarnes, Sør-Odal

Sør-Odal kommune har behov for å utvikle nye boligkonsepter for å møte fremtidens demografi. Kommunen har besluttet å lyse ut en tilvisningsavtale for utleieboliger i kombinasjon med selveierboliger i en tunløsning. Kommunen stiller med 4,1 dekar tomt på adressen Sykehusvegen 18-22 (gnr. 84, bnr. 112 og 140). Tomta selges til (justert) takst til den som tildeles oppdraget. Konkurransen gjennomføres som en åpen konkurranse der alle tilbud levert innen fristen 24.08.2023 kl. 12.00, vil bli vurdert.

*forsidebilde: illustrasjon av Pir II

Mulighetsstudie og regulering

Sør-Odal kommune har høsten 2022 gjennomført et mulighetsstudie på Korsmo-siden, i et område hvor kommunen eier/disponerer flere eiendommer. Konkret har studiet sett på hvilke overordnede grep som må gjøres for å utvikle et fremtidsrettet nabolag. Studiet har videre sett på en mulig utvikling av fire tomter som kommunen eier/disponerer. Mulighetsstudiet for «Søsterhagen boligområde» finnes i sin helhet her.

Kommunestyret har vedtatt at mulighetsstudiet skal brukes som utgangspunkt for områdeutviklingen, og at det skal samarbeides med private utbyggere om utbyggingen. Søstertun-tomta vil være første utviklingstomt i prosjektet. Det er satt i gang et arbeid med en områderegulering. Det forventes at utbygger av Søstertunet inngår en samarbeidsavtale med kommunen om detaljregulering av tomta, og at dette arbeidet inngår som en del av områdereguleringen. Utbygger bekoster ekstra utgifter til detaljreguleringen av tomta. Det vil åpnes opp for at regulering av tomta og behandling av rammeavtale for utbygging kan gå parallelt. Inngåelse av utbyggingsavtale må påregnes.

Mulighetsstudiet som er utført på de ulike tomtene angir én utviklingsmulighet av tomtene og er ikke bindende. Sør-Odal kommune har også utarbeidet en visuell veileder som gir føringer for god stedsutvikling på Skarnes. Maksimal høyde på byggene skal være 3,5 etasjer. Det skal tas hensyn nabobygg, samt til de listeførte kulturminnene «Sykehuset» og «Gamlehjemmet», som ligger i umiddelbar nærhet til tomta.

Det inngås en toårig intensjonsavtale med kommunen etter at konkurransen er avsluttet. Kommunen vil ikke være ansvarlig dersom regelverket knyttet til tilvisingsavtaler endrer seg på nasjonalt nivå i denne perioden eller dersom Husbanken ikke gir tilsagn om lån til utvikling av utleieboligene. Overføringen av tomta skjer etter at reguleringsprosessen er gjennomført og Husbanken har godkjent prosjektet og gitt tilsagn om lån.

Utvikling av Søstertunet

Sør-Odal kommune ønsker å inngå avtale om bygging av 28-42 boenheter i Sykehusvegen 18-22. 16 av boenhetene skal være utleieboenheter med kommunal tilvisingsrett. De øvrige boenhetene skal være selveide boliger. Hele prosjektet skal fremstå som et helhetlig konsept, og skal tilpasses og være et positivt bidrag inn i nabolagsutviklingen.

Utleieboliger med tilvisingsavtale

Tilvisingsavtalen gir kommunen tilvisingsrett til alle utleieboligene i prosjektet, men avtalen begrenses til enhver tid til maksimalt 40 % av boligene. De resterende 60 % eller mer kan utleier legge ut på det åpne leiemarkedet. Om kommunen ikke har behov for 40 %, kan boligene leies ut med de frister som er angitt i avtalen. Leiekontrakt inngås direkte mellom den enkelte boligsøker og utleier. Selve tilvisningsavtalen mellom kommunen og utleier har en varighet på 20 år.

Les mer om boliger med kommunal tilvisningsrett her: Lån til utleieboliger - Husbanken

40 %-andelen kommunen har behov for utgjøres av:

  • 8 toroms leiligheter (ca. 45-55 kvm)
  • 6 treroms-leiligheter (ca. 60-80 kvm)
  • 2 fireroms-leiligheter (ca. 70-90 kvm)

Selveierboliger

De øvrige boenhetene på Søstertunet skal være selveierleiligheter/rekkehus. Ordninger som bidrar til å hjelpe innbyggere inn i en bedre bosituasjon som eksempelvis leie til eie, deleie eller andre løsninger med god effekt vil være positivt for samfunnsutviklingen. Bruk av borettslagsmodellen eller tilsvarende for selveierdelen i prosjektet er ønskelig, men ikke et krav.

Mulighet for å stille spørsmål til konkurransen

Konkurransen publiseres på kommunens hjemmeside. Alle relevante dokumenter vil finnes der. Det gis anledning til å stille spørsmål til konkurransen i ukene 24, 25, 26, 27, 32 og 33. Spørsmål stilt til konkurransen vil bli anonymisert og bli besvart på kommunens hjemmeside. Dette for å sikre likebehandling mellom aktuelle tilbydere.

Svar på spørsmål som er stilt

Oppdatert 11. august 2023: Vi har fått inn flere spørsmål til konkurransen. Vedlagt finner du spørsmålene som er stilt og våre svar.

Svar på spørsmål som er stilt i konkurransen

Tilbud

Tilbud merket "Tilbud Søstertunet" sendes postmottak@sor-odal.kommune.no innen 24.08.2023 kl. 12.00. Tilbud som leveres etter fristen vil avvises.

All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Eventuelle spørsmål kan rettes til sosterhagen.boligomrade@sor-odal.kommune.no 

Kart

Utfyllende informasjon

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook