Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Eiendomsgebyrer

Hus med grønn plen i forgrunn

Informasjon om fakturering av eiendomsskatt og gebyrer på eiendommer.

Kommunale eiendomsgebyrer (faste) ble fra 2018 fordelt på 4 like terminer (fakturaer). 
Fakturagrunnlag og tidligere fakturaer kan ses på "Min eiendom" (i menyen øverst til høyre). 

Vann, avløp/slam og feiing/tilsyn, eiendomsskatt og renovasjon

blir fakturert med forfall på følgende tidspunkt:

 Termin

 Forfall

1

 Ca. 20.mars

2

 Ca. 20.juni

3

 Ca. 20.september

4

 Ca. 20.desember


Kommunen har nå tatt tilbake fakturering av kommunale eiendomsgebyrer fra Lindorff AS, mens purring/inkasso foretas av dem. 
Dersom du har spørsmål om betaling og betalingsutsettelser, ta kontakt med Odal økonomikontor på tlf. 62978100 eller kommfakt@nord-odal.kommune.no.

 

Dersom du har spørsmål om gebyrgrunnlaget, ta kontakt med Sør-Odal kommune, teknisk enhet på tlf 62 96 80 00 eller postmottak@sor-odal.kommune.no.

 

Eiendomsskatt

Eiendomsskattetaksten er basert på 2010-verdier, dersom det ikke har vært vesentlige endringer på eiendommen i løpet av året. Eiendomsskattetaksten blir satt ut fra tilstanden pr. 1. januar i skatteåret. 

Sør-Odal kommune skal omtaksere alle eiendommer i 2020, jfr. eigedomsskattelova §8A-3 (2). Besiktigelse av alle eiendommer blir foretatt i 2019.

Bunnfradrag og promillesats kan endres ved budsjettbehandlingen hvert år av kommunestyret.Vann- og avløp

Vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune er splittet i et fast abonnementsgebyr og et forbruksgebyr. Vi beregner årlige vann- og avløpsgebyrer enten etter:

Vannmåler

I kommunens Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, vedtatt 15.5.2017 er det et krav om at alle abonnenter skal ha montert vannmåler innen utgangen av 2019. Da betales vann etter forbruk.

Ved montering av vannmåler, betales det forskudd gjennom året (stipulert) og avregnes etter avlest forbruk på første faktura påfølgende år. 

Eller etter:

Leieareal på bygning, oppdelt i avgiftsklasser:

Avgiftskl. 1 fra 0–70 m2, kl. 2 fra 71-120m2, kl. 3 fra 121–170m2 osv.

I kl. 2 er det f.eks. stipulert et årlig forbruk på 150m³ vann.

Abonnementsgebyr kommer i tillegg for begge kategorier.

Privat avløp: Alle fastboende i kommunen som ikke er koblet til kommunalt avløpsnett, skal ha et godkjent avløpsanlegg. De som har ordinær slamavskiller blir tømt etter kretslister.

De som har tett tank fra toalett må selv gi beskjed til renovatør (Br. Stenskjær as) ved behov for tømming.

Minirenseanlegg: må ha en privat avtale om service/tømming for å være godkjent.

Tilsyn av private slamavskillere:

Gebyret skal finansiere tilsyn og oppfølgning av de private slamavskillerne. Bakgrunnen for prosjektet er at Norge har forpliktet seg til å forbedre vannmiljøet i alle landets vannforekomster gjennom EU’s vanndirektiv. Tilsynet skal kartlegge om anleggene fungerer som forutsatt og at de har den renseevnen som lovverket krever. Målsetningen med prosjektet er å redusere forurensning og å oppnå en bedre vannkvalitet i vann og vassdrag.

Tilkoblet avløpsnettet via slamavskiller:

Eiendommer tilknyttet kommunal avløpsledning via slamavskiller er selv ansvarlig for å få tømt slamavskilleren ved behov, inntil en gang per år. Dette på grunn av at det er svært ulikt behov for tømming av slike tanker. Dette gjelder bl.a. for en del eiendommer på Tronbøl og andre mindre boligfelt.

For ytterligere opplysninger om vann og avløp, bes de kontakte Kommunalteknisk avdeling i kommunen.

Feie- og tilsynsgebyr

Feiing og tilsyn er et viktig brannforebyggende arbeid. I 1998 ble behovsprøvd feiing innført. Tjenesten ble endret til også å omfatte tilsyn med fyringsanlegg. Det ble antatt at det var bedre brannforebygging å rette ressurser over fra tradisjonell feiing til å drive tilsyn. Tilsynet omfatter en gjennomgang av hele fyringsanlegget (ildsteder, skorsteiner, brannmurer, fyrrom o.l.), og røykvarslere / slokkeutstyr. Målet er økt brannsikkerhet i boligen. Det er ytterst få husbranner som skyldes for lite eller ingen feiing.

Det er feiervesenet som fastsetter feiehyppigheten, basert på om boligen har vedfyrte ildsteder eller annen hovedoppvarmingskilde. Feiebehovet kan variere med type fyringsanlegg/ildsted, brenselets art, fyringsvaner/fyringsmønster, etc. Det er derfor viktig at huseierne melder fra til feiervesenet hvis man endrer hovedoppvarmingskilde, monterer vedovner osv. for at feiervesenet kan få vurdert om dette vil påvirke feiehyppigheten for boligen.

Tjenesten det betales for er feiing etter behov.

Fra 2017 er kommunene også pålagt feiing/tilsyn av fritidsboliger. Her vil gebyrene bli beregnet etter utført feiing/tilsyn og medgått tid.

Renovasjon

Sør-Odal kommune bruker Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) til å håndtere renovasjonen. For mer informasjon ta kontakt med GIR på tlf 62 96 01 80 eller se GIR sin hjemmeside: http://www.gir.hm.no/.sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk