Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Generelt

  Sør Odal kommune arbeider ut fra et folkehelseperspektiv, og har også fokus på brukerens / pasientens trygghet, mestringsevne og livskvalitet.
  Målet er å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.
  Alle som mottar tjenester har i dag et enkeltvedtak basert på kartlegging av individuelle behov for bistand og eller opplæring. Vi arbeider utifra at alle mennesker har ressurser som det kan bygges videre på.

  Målgruppe

  Etter individuell vurdering kan tjenesten gis til mennesker med ulike bistandsbehov som bor i kommunen. Det vil si at brukere som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt eller delvis avhengig av praktisk bistand eller personlig hjelp for å mestre dagliglivets gjøremål.
  Dette området dekker i hovedsak tjenester til mennesker som i et livslangt perspektiv vil trenge sammensatte og koordinerte tjenester som følge av en medfødt eller ervervet funksjonshemming

  Kriteriar/Vilkår

  Tjenestene som gis skal ha et innhold som bedrer brukerens fungeringsevne, gir trygghet og økt livskvalitet dvs:

  -  Kartlegging av individuelle behov

  -  Oppfølging og opplæring av ferdigheter og tilrettelegger miljøet på en slik måte at brukerne blir bedre rustet til å møte kravene som stilles fra omgivelsene.
  ​-  Koordineringsfunksjon ift felles tilbud og individuelle tilbud samt bindeledd mellom kommunale og spesialisttjenestene(sykehus), individuell plan.
  -  Samarbeid med andre yrkesgrupper/tjenester.
  -  Veiledning ift til andre faggrupper.
  -  Oppfølgingen skjer individuelt og i henhold til ulike avtaler.

  Av ulike årsaker vil det kunne være nødvendig å vurdere behov for å installere en innbruddssikker nøkkelboks på vegg ved din ytterdør. Du må respektere at våre ansatte har taushetsplikt og av den grunn ikke kan diskutere andre brukere eller ansatte. Av hensyn til våre arbeidstakere henstiller vi deg om ikke å røyke under utførelsen av oppdraget.

  Pris

  Betalingssatser:
  Viser til prisdokument på linken nedenfor.

  Kontaktavdeling

  Helse

  LederBerit Ingvaldsen
  PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes

  Lover og retningslinjer

  Søknaden vurderes i henhold til Pasient og brukerrettighetsloven § 2-1a, annet ledd, vilkår for å motta nødvendige helse og omsorgstjenester fra kommunen og Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-2, kommunens ansvar for helse og omsorgstjenester. Helsepersonelloven.
  Vergemålsloven.

  Søknadsprosessen

  Skjema

  Vedlegg

  Du må legge ved fullmakt hvis noen søker for deg.

  Søknadmottaker

  Sør Odal kommune, v/Tjenestekontoret helse og omsorg, Øgardsvegen 2,
  2100 Skarnes

   

   

  Behandling

  Kommunen skal innhente de opplysninger som er nødvendig for å avgjøre saken. Vanligvis  vil det bli gjort et hjemmebesøk. Deretter vurderes de ulike opplysningene og det fattes vedtak om du er vurdert til å fylle kriteriene for tildeling av tjenesten eller ikke. Vedtaket vil i all hovedsak være begrunnet. Hvis vedtaket ikke er begrunnet kan du få begrunnelsen ved å henvende deg til saksbehandler.  

  Behandlingstid

  Søknaden skal behandles så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned skal du snarest mulig ha et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere og så vidt mulig være angitt når svar / vedtak kan forventes. 

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket kan du klage til kommunen innen en frist på 3 uker fra du mottok vedtaket. I klagen skal du angi hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Klagen skal rettes til den innstans i kommunen som fattet vedtaket du klager på.
  Opprettholder kommunen sin avgjørelse blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd for behandling. Får klager ikke medhold her sendes saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.  

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk