Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Kommunal vanntilkobling

  Generelt

  For å bli koblet til kommunens offentlige hovedvannsledninger må du søke kommunen om tilknytning. Det kan gjelde for nye byggetiltak eller hvis du har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler. Som abonnent er du ansvarlig for at din private vannledning (slik som stikkledninger og utstyr på utsiden av husveggen som knyttes til det offentlige anlegget) er i forskriftsmessig stand. Kommunen har ansvar for å bygge, drifte og vedlikeholde det kommunale vann- og avløpsanlegget.

  Kommunen annonserer i lokal avis og på kommunens hjemmeside i rimelig tid hvis det skjer planlagte stopp i vannforsyningen eller vesentlig endring av vannkvaliteten ved arbeider på kommunale ledninger. Drikkevannet skal oppfylle bestemte krav til kvalitet (se drikkevannsforskriften). Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på den kommunale vannledningen. Noen høytliggende abonnenter har fått tilkobling til kommunal vannledning betinget av at abonnenten selv må bekoste og drifte trykkforsterkning med pumpe.

  Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, f.eks. hagevanning.

  Målgruppe

  Eier av eiendom med vann- og/eller avløpsinstallasjoner som enten er tilknyttet offentlig hovedvannledning eller som har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler.

  Kriteriar/Vilkår

  For tilknytning til offentlig vannledning gjelder abonnementsvilkårene for vann og avløp - tekniske bestemmelser - som kommunen har vedtatt. Disse vilkårene gjelder både for eksisterende og nye abonnenter, uavhengig av om abonnenten har skrevet under en erklæring om å overholde vilkårene eller ikke.

  Kommunen er uten ansvar for skader hos abonnenten som skyldes svikt i vanntilførselen (eller i avløpssystemet, herunder tilbakeslag fra offentlig avløpsanlegg) med mindre svikten skyldes forsettlig eller uaktsomt forhold fra kommunens side. Kommunen kan kreve anlegg reparert, utbedret, omlagt eller fjernet hvis de er i strid med abonnementsvilkårene eller med plan- og bygningsloven.

  Offentlige vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. Ny bebyggelse, inklusive garasjer og støttemurer, skal ikke plasseres slik at bebyggelsen er til ulempe for drift og vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg. Slik bebyggelse skal ha en avstand til offentlig vann- og/eller avløpsanlegg på i hovedsak minst 5 meter.

  Til offentlig avløpsanlegg må det ikke føres væsker, stoffer, gasser eller produkter som kan være brann- eller eksplosjonsfarlige, miljø- eller helsefarlige eller skadelige for offentlig avløpsanlegg.

  Pris

  Brosjyrer

  VA-informasjon

  Kontaktavdeling

  Teknisk enhet

  Telefon62968000
  E-postpostmottak@sor-odal.kommune.no
  PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes
  BesøksadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes

  Lover og retningslinjer

  Søknadsprosessen

  Veiledning

  Søknadsskjema får du ved å henvende deg hos kommunen. Søknaden om tilknytning skal underskrives av deg som abonnent og av godkjent foretak. Søknaden skal være godkjent før arbeidet settes i gang, med mindre kommunen tillater noe annet. Overdras et arbeid underveis til et annet, godkjent foretak, skal det sendes ny søknad. For et arbeid som ikke er påbegynt innen ett år etter at tillatelsen er gitt, fortfaller godkjenningen. Skal du senere foreta reparasjoner eller utbedringer som gir vesentlige endringer i vannforbruk eller utslippsmengder, må du ha ny tillatelse fra kommunen.

  Skjema

  Vedlegg

  Godkjent foretak skal sørge for at det foreligger situasjonsplan som viser privat vann- og avløpsanlegg (slik det er bygget) så snart anlegget er ferdig. Situasjonsplanen sendes kommunen.

  Søknadmottaker

  Sør-Odal kommune

  Øgardsvegen 2

  2100 Skarnes
   

   

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk