Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep

  Generelt

  Hvis du har et kulturminne på eiendommen din og planlegger graving eller bygging må du først melde fra til fylkeskommunen eller Sametinget (for samiske kulturminner) som vil ta stilling til om tiltaket er i konflikt med automatisk fredete kulturminner

  Hvis du har et kulturminne på eiendommen din og planlegger et tiltak som kan skade, skjule eller skjemme det på annen måte, må du tidligst mulig før tiltaket iverksettes, melde fra til fylkeskommunen eller Sametinget (for samiske kulturminner). Dette gjelder kulturminner som er automatisk fredet, det vil si kulturminner datert før år 1537 eller samiske kulturminner datert før 1917. Eksempler på slike kulturminner kan være gravhauger, offerplasser, dyregraver og bautasteiner. Kulturminner kan befinne seg på land eller under vann. 

  Målgruppe

  Privatpersoner eller bedrifter som skal sette i gang mindre tiltak.

  Kriteriar/Vilkår

  Gjelder tiltak som for eksempel grøfting, skogplanting, oppføring av hytte, garasje med mer.

  Pris


  Brosjyrer


  Partnere


  Lover og retningslinjer

  Riksantikvaren har utarbeidet nærmere retningslinjer.

  Søknadsprosessen

  Veiledning

  I planleggingsfasen av et tiltak bør du sjekke ut om tiltaket kommer i konflikt med registrerte automatisk fredete kulturminner. Dette gjør det mulig å foreta justeringer på et tidlig tidspunkt. Sjekk gjeldende arealplaner og kartløsninger som henter data fra kulturminnedatabasen Askeladden. Ta hensyn til alle de arealbehovene som tiltaket medfører, slik som riggområder, transport, anleggsveier, lagring av masser, m.m.

  Ta kontakt med fylkeskommunen hvis du vil ha nærmere informasjon om ordningen eller hvis du er usikker på hva som er et mindre, privat tiltak.

  Skjema

  Kontakt fylkeskommunen for å få søknadsskjema.

  Vedlegg

  Beskrivelse av planen/tiltaket med tekst og kart/tegning.

  Søknadsfrist


  Søknadmottaker

  Kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen/Sametinget. De vil ta stilling til om tiltaket er i konflikt med automatisk fredete kulturminner, og i tilfelle sende saken videre til Riksantikvaren.


   

   

  Behandling

  Det kan være aktuelt med befaring og registrering av kulturminnene. Det er ofte en fordel å gjøre dette når det er frost- og snøfritt. Fylkeskommunen/Sametinget vurderer søknaden, og sender sin tilråding til Riksantikvaren. Riksantikvaren fatter vedtak og gir tillatelse eller avslag. I vedtaket kan det bli stilt vilkår om at arkeologisk utgraving må bekostes av tiltakshaver. Du kan søke om støtte til dette.

  Behandlingstid

  Fylkeskommunen, Sametinget og Riksantikvaren skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Du kan klage på Riksantikvarens vedtak om å gi tillatelse eller nekte tiltaket. Dersom vedtaket innebærer vilkår om arkeologiske utgravinger, kan du klage på dette. Klagefristen er seks uker. Klagen sendes Riksantikvaren. Opprettholder Riksantikvaren sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Miljøverndepartementet, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

 • Automatisk fredete kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser

 • Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep

 • Fredete bygninger og anlegg - tilskudd

 • Kulturskole - Informasjon om opptak

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk