Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep

 • Automatisk fredete kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser

 • Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep

 • Fredete bygninger og anlegg - tilskudd

  Generelt

  Hvis Riksantikvaren har fredet en bygning som du eier, kan du få tilskudd til å dekke noen av kostnadene for vedlikehold.

  Du kan søke om tilskudd hvis det oppstår merkostnader i forbindelse med vedlikehold av fredet bygning som skyldes fredningsvedtakets krav til materialtype og fremgangsmåte. 

  Riksantikvaren kan frede bygninger og anlegg fra nyere tid som har kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Dette innebærer at det ikke kan gjøres inngrep eller endringer i bygningen eller anlegget. Normalt vedlikehold som å male bygningen kan du utføre, men du kan ikke gjøre endringer slik som å rive, flytte, bygge på eller forandre materialer eller farger.

  Målgruppe

  Private eiere og forvaltere av fredete bygninger og anlegg. Eiere og forvaltere kan være privatpersoner, stiftelser, frivillige organisasjoner og lignende.

  Kriteriar/Vilkår

  Det vil bli gjort en faglig vurdering av den kulturhistoriske verdien og betydning tiltaket har i forhold til målet med tilskuddsordningen. Er du eier og får dispensasjon fra vedtak om fredning som samtidig setter vilkår som fordyrer arbeidet, skal du ha helt eller delvis vederlag for denne utgiftsøkningen. For øvrig prioriteres

  • Tiltak som stanser og hindrer ytterligere forfall
  • Foreløpig sikring av fredete bygninger og anlegg som er i forfall
  • Tiltak som sikrer bygninger og anlegg som det finnes få av

  Se Norsk Kulturminnefond for kriterier/vilkår for søknader som sendes dit.

  Brosjyrer

  Partnere

  Riksantikvaren, fylkeskommunen og Norsk kulturminnefond

  Lover og retningslinjer

  Se spesielt kulturminneloven § 15a

  Søknadsprosessen

  Veiledning

  Ta kontakt med fylkeskommunen/Riksantikvaren hvis du ønsker nærmere informasjon om ordningen eller om hvor du skal sende søknaden.

  Skjema

  Kontakt fylkeskommunen for å få søknadsskjema. Norsk kulturminnefond har søknadsskjema på Internett.

  Vedlegg

  Beskrivelse av tiltaket med tegninger og eventuelle fotografier.

  Søknadsfrist

  Fylkeskommunen kan gi opplysning om søknadsfristen. Norsk kulturminnefond har to søknadsrunder pr. år. Søknadsfristen er 01.02. og 01.09.

  Søknadmottaker

  Søknad skal sendes fylkeskommunen som gjør en vurdering og prioritering før søknaden eventuelt videresendes til Riksantikvaren. Søknad kan også sendes til Norsk kulturminnefond.

  Behandling

  På grunnlag av fylkeskommunenes søknader fordeler Riksantikvaren tilskuddsmidler som sendes til fylkeskommunene for videre fordeling. Det er fylkeskommunen som fatter vedtak om tilskudd. Du får skriftlig melding om vedtaket. Styret i Norsk kulturminnefond fatter vedtak når det gjelder søknader som sendes dit.

  Behandlingstid

  Fylkeskommunen og Riksantikvaren skal behandle saken så snart som mulig. Styret i Norsk kulturminnefond fatter vedtak om tildeling ca. to måneder etter søknadsfristen.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Riksantikvaren for saker som fylkeskommunen har behandlet. Før klagen sendes dit, skal den instansen i fylkeskommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Riksantikvaren for klagebehandling. Klage på vedtak i Norsk kulturminnefondet sendes til Kulturminnefondet.

 • Kulturskole - Informasjon om opptak

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk