Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Bostøtte

 • Kommunalt lån (sosiallån)

 • Kvalifiseringsprogram

 • Omsorgslønn

  Generelt

  Omsorgslønn er en lønn fra kommunen til deg, dersom du utfører omsorgsarbeid som kommunen ellers ville gjort.

  Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgslønn. Omsorgslønn skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører. Kommunen avgjør om du får omsorgslønn og hvilket nivå lønnen skal ligge på.

  Sør-Odal kommune arbeider ut fra et folkehelseperspektiv, og har også fokus på brukerens/pasientens trygghet, mestringsevne og livskvalitet.

  Målgruppe

  Eldre, syke, funksjonshemmede og andre.

  Kriteriar/Vilkår

  Du må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er:

  • om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig 
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid 

  Omsorgslønn er en ytelse kommunen plikter å ha, men søker har ikke ubetinget krav på denne ytelsen. Hvorvidt omsorgslønn skal ytes vil bero på en skjønnsmessig vurdering der flere momenter er relevante. Kommunen har plikt til å sørge for at den omsorgstrengende samlede hjelpebehov blir dekket, men det er kommunen som i utgangspunktet velger hjelpeformen. Kommunen kan tilby annen hjelp som dekker omsorgsbehovet, når det anses som det beste for den omrogstrengende eller innebærer en bedre utnyttelse av kommunens ressurser. Andre aktuelle hjelpeordninger/tiltak kan være: Hjemmetjenester, avlastning, støttekontakt,dagtilbud som dagsenter, plass i barnehage og hjelpestønad til tilsyn og pleie. Størrelsen beregnes ut fra omsorgsbelastning der andre offentlige tiltak går til fradrag. Omsorgslønn stoppes under opphør av omsorgsarbeidet som ved innleggelse i sykehus, avlastningsopphold, kortidsopphold i sykehjem etc. Omsorgslønnsmottaker er pliktig til å informere kommunen om slike forhold og melde ifra dersom hjelpebehovet endres.

  Pris

  Omsorgsmottaker inngår oppdragsavtale med kommunen. Oppdragsforhold gir ikke pensjonsgivende lønn, feriepenger eller sykepenger.

  Brosjyrer

  Lover og retningslinjer

  Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Det vil si at kommunen må bevilge midler til omsorgslønn på budsjettet. På den annen side vil den enkelte omsorgsyter ikke ha noen automatisk rett på å få omsorgslønn. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende.

  Søknadsprosessen

  Veiledning

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgslønn. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om omsorgslønn.

  Skjema

  Vedlegg

  Du må legge ved fullmakt hvis noen søker for deg.

  Søknadmottaker

  Sør-Odal kommune Tjenestekontoret helse og omsorg, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes

  Behandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Behandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan behandles innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Det må klages innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

 • Tilskudd til etablering i egen bolig

 • Tilskudd til tilpasning av bolig

 • Økonomisk rådgivning

 • Økonomisk sosialhjelp

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk