Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Praktisk bistand - daglige gjøremål

  Generelt

  Du skal få den hjelp og trygghet du trenger, uansett alder eller funksjonsnivå. Hjemmehjelp er et tilbud til deg som fortsatt vil bo hjemme, men trenger hjelp til rengjøring eller handling.

  Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring og handling.

  Det kan dreie seg om hjelp til å bestille husholdningsvarer, eventuelt få disse levert på døren, å få levert varm middag eller kald middag for oppvarming, og hjelp til vask av klær, oppvask, husvask og vask av vinduer.

  Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

  Sør-Odal kommune arbeider ut fra et folkehelseperspektiv, og har også fokus på brukerens/pasientens trygghet, mestringsevne og livskvalitet. Du kan søke om praktisk bistand/hjemmehjelp hvis du trenger hjelp til rengjøring, handling eller personlig stell. Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme. Brukeren skal selv stimuleres til å gjøre de oppgaver som vedkommende har mulighet til å klare selv, og hjemmehjelpen utfører derfor ikke oppgaver som brukeren selv kan klare. Hjemmehjelpen kan bistå med å dekke følgende oppgaver som den enkelte selv ikke er istand til å ivareta:  Rengjøring av brukerrom i leilighet/bolig med gulvvask, støvsuging og støvtørking 1,5 time hver 3. uke. I trygde / omsorgsleilighet 1 time hver 3.uke. Unntak kan gis når det er medisinske/sosiale forhold som ellers ville gitt uverdige bo-og leveforhold. Klargjøre måltider (smøre frokost, kvelds, sette frem mat, varme middag ) Bruker må ha microovn.Sengeskift normalt hver 3.uke. Klesvask etter avtale. Vindusvask x1 pr år, fortrinnsvis våren, utvendig kun i rom som ikke er forbundet med risiko. Personlig stell (hender,ansikt,under armene, nedentilvask, barbering,tannpuss). Dusj hver 14.dag m/hårvask (ikke hårrulling). Hårpleie og fotpleie skal normalt utføres av frisør og fotpleier. Oppgaver utover dette må avtales spesielt og etter individuell vurdering. Oppgaver som det ikke gis hjelp til: Hagearbeid, snømåking og normalt ikke vedbæring. Dersom søker ikke klarer å fyre, må alternativ varmekilde etableres. Matvareinnkjøp utføres normalt ikke. Bruker kan få hjelp til bestilling. Det forutsettes at bestillingen blir hjemkjørt fra butikken. Brukeren betaler selv for varetransporten. Bruker eller pårørende anskaffer normalt selv andre nødvendige varer, for eksempel klær.  Bank og posttjenester utføres normalt ikke. Rengjøringen omfatter ikke hovedrengjøring, gardinvask, lufting av tunge tepper, pussing av kobber/sølv, rengjøring ved flytting, stryking/rulling av tøy, oppvask og opprydding eller rengjøring etter gjester eller håndverkere. Følgetjeneste til lege / sykehus/ tannlege/ post / bank utføres normalt ikke. Frivilligsentralen kan være et alternativ. Det gis vanligvis ikke hjemmehjelp når :  Brukeren er bortreist. I ferietiden kan hjelpen ytes til andre ukedager enn tidligere avtalt.  Hjemmehjelp utføres kun i de rom hvor brukeren oppholder seg. De som er ansatt som hjemmehjelp skal kunne vise frem legimitasjon (ID kort).

  Målgruppe


  Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Sør-Odal kommune. Det vil si søkere som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk bistand eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du må ha et særlig hjelpebehov på grunn av alder, sykdom, psykisk eller fysisk funksjonshemming.

  Kriteriar/Vilkår

  Du har krav på bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning eller av andre årsaker. 

  HVA KAN DU FORVENTE AV OSS :  Du får en individuell vurdering av ditt behov. Du og evt. dine pårørende tas med på råd ved utforming av tjenestetilbudet, og at du opplever medbestemmelse i den daglige utformingen av tjenesten innenfor kommunens rammer. Du opplever å bli behandlet med respekt. Du opplever trygghet og forutsigbarhet i forhold til at tjenesten gis til avtalt tid. Du blir informert om avvik i forhold til tid som er avtalt.  Vi har taushetsplikt. HVA KAN VI FORVENTE AV DEG: Vi forventer at du er tilstede når vi utfører oppdraget, og at du gir oss beskjed i så god tid som mulig om du av ulike årsaker må avlyse / ikke har mulighet til å være hjemme til det tidspunkt som er fastsatt for hjelp. For å kunne yte bistand, kan det være nødvendig å installere hjelpemidler, som kan medføre ommøblering. Det  kan også være behov for å fjerne tunge tepper og overmøblering. Nødvendig rengjøringsutstyr er tilstede og lett tilgjengelig.Det skal være lys, snø skal ryddes, og om nødvendig skal det strøs. Brukere/besøkende skal ikke røyke i rom der tjenesteyter oppholder seg. 

  Pris

  Hvis hjemmehjelper skal bistå deg med personlig stell (toalettbesøk, å stå opp, av- og påkledning osv), skal den hjelpen være gratis. Kommunen kan ta egenandel for hjelp som ikke er til personlig stell og egenomsorg.

  Brosjyrer


  Kontaktavdeling

  Hjemmetjeneste

  LederAnne Moen
  PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes

  Lover og retningslinjer

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2

  Søknadsprosessen

  Veiledning

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

  Skjema

  Vedlegg

  Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

  Søknadmottaker

  Sør-Odal kommune Tjenestekontoret Øgardsvegen 2 2100 Skarnes Tlf. 62966535

  Behandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Behandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Avlastning for personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver

 • Dagtilbud - aktivitetstilbud for eldre / demente.

 • Hjemmesykepleie

 • Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester

 • Pasient- og brukerombudet

 • Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

 • Rusmiddelavhengige - tiltak

 • Rus-psykisk helse tjeneste

 • Terminal pleie i hjemmet

 • Trygghetsalarm

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk