Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei

 • Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon

 • Landbruksvei - bygging

 • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

 • Reklameskilt - skilt langs vei

 • Skoleskyss

  Generelt

  Bor du over en viss avstand fra skolen eller har du en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til å få skyss til og fra skolen.

  Bor du over en viss avstand fra skolen eller har du en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til skoleskyss. Har du nedsatt funksjonsevne eller er midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO).

  Målgruppe

  • Elever i grunnskole, videregående skole og privatskole
  • Elever med funksjonshemning 
  • Elever som er midlertidig skadet eller syke

  Kriteriar/Vilkår

  Avstanden mellom skole og hjem må overstige

  • 2 km for grunnskolens 1. årstrinn
  • 4 km for grunnskolens 2. til 10. årstrinn
  • 6 km for videregående skole

  Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti. Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til fri skoleskyss uavhengig av hvor stor avstanden er. Dette gjelder også hvis du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk.

  Går du på privatskole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bor.

   

  Kommunalt skyssreglement

  (Vedtatt i Oppvekst- og kulturutvalget 16.1.2013)

   

  Særlig trafikkfarlige strekninger og områder definert for skoleåret 2012/2013:

  • Ferdsel langs og kryssing av E16 hvor det ikke er gang- og sykkelsti for 1.- 4. årstrinn.
  • Ferdsel langs og kryssing av E16 hvor det ikke er gang- og sykkelsti utenfor 60-sone for 5.-7. årstrinn.

   

  Utover dette vil søknader behandles individuelt og gis vedtak bl.a. i forhold til:

  -         Barnets alder og modenhet

  -         Lengde på skoleveien

  -         Trafikkmengde

  -         Fartsgrense og fartsnivå

  -         Ulykkesfrekvens

  -         Veibredde og veiskulder

  -         Tilrettelegging for fotgjengere

  -         Veiforhold om vinteren

   

   

   

   

  Pris

  Skoleskyss er gratis.

  Brosjyrer

  http://www.hedmark-trafikk.no/

  Partnere

  Hedmark Trafikk
  Disenstrandvegen 4
  2321 Hamar 

  Kontaktavdeling

  Oppvekst og kultur

  Telefon62968000
  E-postpostmottak@sor-odal.kommune.no
  PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes
  BesøksadresseØgardsvegen 2 2100 SKARNES
  Åpningstid0830-1530

  Lover og retningslinjer

  Fylkeskommunen/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, jf. opplæringslova §§ 7-1, 7-2, 7-3 og 13-4. Se også friskolelova § 3-7  og kapittel 10 i forskrift til opplæringslova.

  Søknadsprosessen

  Veiledning

  http://www.hedmark-trafikk.no/

  Skjema

  https://e-skjema.no/sor-odal/Selvbetjening/GodkjennPersonvern.aspx?MId1=2341&returnurl=%252fsor-odal%252fSelvbetjening%252fskjema.aspx%253fskjemaid%253d379%2526MId1%253d2341

   

  Vedlegg

  http://www.tryggtrafikk.no/filestore/Farlig_skolevei_veileder.pdf

  Søknadsfrist

  1. februar

  Søknadmottaker

  Det er fylkeskommunen som har ansvaret og som avgjør om du har rett til skoleskyss. Dette gjelder likevel ikke hvis du er elev i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei. Da er det kommunen som har ansvaret og som avgjør om du har rett til skyss.

  Sør-Odal kommune
  Øgardsvegen 2

  2100 Skarnes
   

   

  Behandling

  Fylkeskommunen/kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen/kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Behandlingstid

  Fylkeskommunen/kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til fylkeskommunen/kommunen. Opprettholder fylkeskommunen/kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

 • Veivedlikehold

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk