Sør-Odal brann og redning er kommunens viktigste beredskapsressurs med døgnkontinuerlig vaktordning. Vi er organisert med fire faste ansatte på brannstasjonen på dagtid: brannsjef, branninspektør/leder forebyggende og to ansatte på tilsyn/feiing. 

Sør-Odal brann og redning er organisert som et deltidsbrannvesen. Det betyr at brannkonstablene bærer radio og har vakt, men at de ikke oppholder seg på brannstasjonen. Det er alltid minimum en utrykningsleder og tre mannskap som har vakt. Det er krav til at vi raskt skal møte ved brannstasjonen hele døgnet for å rykke ut.

Beredskapsavdeling 

Sør-Odal brann og redning har et mannskap på 20 personer. Beredskapsavdelingen skal ha kvalifisert personell og tilstrekkelig materiell til å ivareta oppgaver av beredskapsmessig art iht brannvernloven og dimensjoneringsforskriften. Oppdrag kan være: branner, trafikkulykker, arbeidsulykker, ambulanseoppdrag, helseoppdrag, overflateredning, redning på elv/sjø med båt, skogbrann og vannlekkasjer. Dette er oppgaver som vi øver jevnlig på. Brannkonstabler skal regelmessig gjennomgå helsesjekk og fysiske tester. Det stilles også krav til de bor i nærheten av brannstasjonen. 

Det er et godt samarbeid med nabobrannvesenene Nord-Odal, Øvre Romerike brann og redning og Glåmdal brannvesen IKS (GBI), der vi har en gjensidig bistandsavtale. I tillegg samarbeider vi med ambulansetjenesten, politi og andre aktører innenfor fagfeltet samfunnssikkerhet og beredskap. Vi bistår ambulansetjenesten på for eksempel hjertestans, og alle ansatte er akutthjelpere. 
Vi må ofte utføre politioppgaver i påvente av politipatrulje, og vi har opplæring i hendelser med PLIVO (pågående livstruende vold). 

Feiing og tilsyn 

Brannforebyggerne (tidl. feier) utfører en svært viktig del av det brannforebyggende arbeidet i kommunen. Brannforebyggerne utfører risikobasert feiing og tilsyn av boliger og fritidsboliger. Boligeier må sørge for takstige og stigetrinn, slik at det er trygt for feieren å ferdes på taket. Våre brannforebyggere driver informasjonsarbeid til eiere og brukere av bolig og fritidsboliger, og opplyser om krav til slokkeutstyr og røykvarslere. Dersom en brann oppstår, er det viktig at de som oppholder seg i huset får varsel, spesielt når de sover. 
Feieravdelingen sørger også for feiing av industriskorsteiner og gjennomfører alltid kontroll av piper etter pipebrann.  

Varsling av feiing og tilsyn på SMS

Som huseier vil du motta varsel via SMS fra et langt nummer (fra datasystemet vårt) med planlagt dato for tilsyn og en link til «MinEiendom». 

SMS-en besvares ved å svare 1 eller 2 tilbake. 

  • Skriv: 1 for å bekrefte klart for feiing/tilsyn 
  • Skriv: 2 dersom du vil ta kontakt for ny avtale 

Ved varslet feiing trenger du ikke være hjemme, så lenge boligen er klargjort for feiing. 

Forebyggende brannvern gir økt trygghet

Brannforebyggende avdeling skal bidra til at alle som bor og oppholder seg i Sør-Odal skal oppleve trygghet. Brannforebygging er et nasjonalt satsingsområde, og hovedoppgavene er informasjonsvirksomhet, tilsyn og veiledning. 

Eiere av byggverk skal sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke. Brukere av byggverk har plikt til å sørge for å holde bygningstekniske konstruksjoner og ulike sikkerhetsinnretninger i forsvarlig stand og at de bruker byggverk i henhold til gjeldende krav. 

Sør-Odal brann og redning identifiserer, risikokartlegger og fører tilsyn med såkalte særskilte brannobjekter. Dette er byggverk hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. I tillegg fører brannforebyggende avdeling tilsyn med brannfarlig varer (gass, eksplosiver, fyrverkeri). 
 
Brannforebyggende avdeling hjelper også til med gjennomføring av brannøvelser og opplæring i brannvern, og gir råd i forbindelse med byggesaker.  

Generelt bålforbud 

I perioden 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og mark. 

Den som forårsaker en brann, er ansvarlig. Vi oppfordrer derfor alle om å vise forsiktighet! Skulle uhellet være ute og det oppstår en brann, er det viktig å varsle brannvesenet på 110 så raskt som mulig. Brudd på aktsomhetsplikten kan føre til både straff og erstatningsansvar. 

Vær oppmerksom på at brannsjefen kan forby opptenning eller kreve åpen ild slukket hvis det eråpenbar brannfare. Dersom skogbrannfaren er spesielt høy, kan brannsjefen gi forbud mot all bruk av åpen ild i hele kommunen for en gitt periode. 

Brannreserven 

Sør-Odal brann og redning har etablert en brannreserve på ca. 20 mann. Denne er delt i fire lag som kalles ut som ekstra ressurs ved skogbrann. 

Tilrettelegging for brannvesenet 

Sør-Odal brann og redning har utarbeidet en veileder for å beskrive krav om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap. Kravene er beskrevet i gjeldende byggeteknisk forskrift og tilhørende veiledninger. 

Vedlagte veiledning beskriver brannvesenets dimensjoneringskriterier og tiltak som Sør-Odal brann og redning vurderer som nødvendige for å ivareta funksjonskravene i byggeteknisk forskrift. 

  • Veiledning: Tilrettelegging for brannvesenet (sist oppdatert 08.02.2023)