Praktisk hjelp

Målet er å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.

Alle som mottar tjenester, har i dag et enkeltvedtak basert på kartlegging av individuelle behov for hjelp og/eller opplæring. Vi arbeider ut ifra at alle mennesker har ressurser som det kan bygges videre på.

Målgruppe

Mennesker med ulike behov kan få tjenesten etter individuell vurdering. Det vil si mennesker som helt eller delvis er avhengig av praktisk bistand eller personlig hjelp for å mestre dagliglivets gjøremål.

Dette er tjenester som i hovedsak gjelder mennesker som i et livslangt perspektiv vil trenge sammensatte og koordinerte tjenester som følge av en medfødt funksjonshemming.

Slik jobber vi

Tjenestene skal ha et innhold som bedrer menneskets fungeringsevne, gir trygghet og økt livskvalitet. Vi legger vekt på 

  • oppfølging og opplæring av ferdigheter og tilrettelegging av omgivelsene slik at hver enkelt blir bedre rustet til å møte kravene som stilles fra omgivelsene
  • koordinering av felles tilbud og individuelle tilbud samt, bindeledd mellom kommunale- og spesialisthelsetjenester 
  • veiledning i forhold til andre faggrupper
  • kartlegging og oppfølging av individuelle behov ifølge vedtak

Det er tjenestekontoret som mottar og behandler søknader om tjenesten. 

Pris

Betaling etter gjeldene satser. 

Slik søker du

Bruk Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 114KB)

Søknaden sendes til:
Sør-Odal kommune
v/tjenestekontor helse- og omsorg
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes