Sjekkliste for innbyggere

Alle innbyggere har ansvar for sin egen beredskap og det er viktig å gjøre forberedelser for å forebygge skader. Her finner du en generell sjekkliste fra varsom.no for innbyggere som bor i flomutsatte strøk.

Slik kan du forebygge og begrense skader

 • Gi plass til vannet: Fjern snø, is, løv, søppel o.l. som kan hindre vannet fra å drenere fritt ut i kummer, stikkrenner og andre vannveier. Vannet vil alltid gå til det laveste punktet. Sørg for at det får renne fritt ved å eventuelt lage dreneringskanaler.
 • Rydd hagen: Flytt verdisaker som møbler, grill og løse gjenstander/materialer. Disse kan bli tatt av flomvannet og utgjøre en fare for andre.
 • Rydd kjeller, garasje og første etasje: Flytt gjenstander opp fra gulv, dersom det er en risiko for at vann kan komme inn. Lukk dører og vinduer.
 • Tett lister og vinduer: Dekk til med sandsekker om nødvendig. Sekkene skal være trekvart fulle. Skaff deg eventuelt en pumpe.
 • Nøytraliser elektriske apparater: Dra ut stikkontakter og trekk ut sikringer av elektriske apparater.
 • Flytt verdigjenstander: Båt, bil, campingvogn eller verdisaker som står i nærheten av en elv, innsjø eller bekk bør flyttes til et mindre utsatt område.
 • Sjekk nærområdet: Sørg for at nærliggende bekker, veigrøfter, kulverter og rister er åpne. Dette vil bidra til å redusere skade på din og naboens eiendom.
 • Flytt rundballer: Rundballer bør ryddes bort fra områder som er flomutsatte.
 • Egenberedskap: Du har ansvar for din egen beredskap. Ved flom- og skredhendelser kan det oppstå utfall av strøm, drikkevann, internett og telefon. Veier kan bli stengt. Tips til egenberedskap finner på www.sikkerhverdag.no

Under en flom eller et skred

 • Frarådes det å oppholde seg i nærheten av og kryssing av elver og bekker med stor vannføring eller isgang.
 • Unngå bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.
 • Unngå båtkjøring i elver med flomvannføring. Det kan flyte trær, rundballer og løse gjenstander i som har blitt tatt av flomvannet.
 • Unngå bilkjøring i områder med oransje og rødt farevarsel. Veger kan stenges pga. flom og jordskred.
 • Ved behov for hjelp kontakt nødetatene og kommune hvis behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare mot eget hjem.

Relevante nettsider

En rekke internettsider gir detaljert informasjon om flommulighetene, og disse oppdateres kontinuerlig dersom det er behov. Her får du en oversikt over de mest relevante:

 • Varsom.no: Informasjonsside levert av NVE, Statens vegvesen og Meteorologisk institutt Du kan abonnere på gratis varsler (e-post/SMS) fra varsom.no
 • Glb.no: En side fra Glommen og Laagen Bruksforening som viser vannstandsutviklingen
 • Sildre.nve.no: En tjeneste fra NVE hvor du kan følge med på flommens utvikling lenger nord i Glomma. Det er mulig å abonnere på farevarsel fra nve.no
 • Senorge.no: Viser hvor mye snø det ligger i Glommas nedslagsfelt, og hvor mye vann det er i snøen slik at vi har en oppfatning av hva som kan komme
 • Statens vegvesen: Informasjon om stenging av fylkesveier, riksveier og E16

Bilder av flom, vann på avveie og skred hjelper flom- og jordskredvarslingen til å forbedre sine varsler. Du kan dele bilder via Varsom-appen eller sende dem til flom-jordskredvarsling@nve.no

Slik jobber kommunen

Sør-Odal kommune arbeider for at vi skal være rustet for store vannmengder, og gjennomfører årlig blant annet følgende tiltak.

 • Kontrollerer pumpe i Evjedalen (denne har permanent aggregat ved eventuelt bortfall av strøm)
 • Kommunen har om lag 10.000 sandsekker i god stand på lager. Sekkene må fylles med sand før bruk.
 • Vurderer tetting av hull i demninger
 • Sikrer bygningsdeler langs vassdragene
 • Vurderer hvilke veier som kan bli påvirket av høy vannstand
 • Koordinerer beredskapsarbeidet i tilfelle krevende situasjoner
 • Gjennomgår flomberedskapsplaner