Folkehelsearbeid er en samfunnsoppgave, det er befolkningsrettet og det utøves gjennom påvirkning av faktorer som har positive eller negative effekter på helsen.

Folkehelsearbeidet

Mange oppfatter folkehelsearbeidet som primært et ansvar for helsetjenesten. Dette er ikke riktig. Kanskje er det kun 10 prosent av innbyggernes helseutfordringer som helsetjenesten kan gjøre noe med, de resterende 90 prosentene må løses utenfor dette tjenesteområdet.

For å lykkes med folkehelsearbeidet i Sør-Odal må derfor alle tenke på, og ha et bevisst forhold til, eget bidrag i folkehelsearbeidet. Vi skal stille krav til innbyggerne våre, som selv må bidra med å ta helsefremmende og sunne valg. Men det er ikke slik at den samlede folkehelsesituasjonen i vår kommune kun er summen av individuelle valg og genetiske forutsetninger.

Både betydelige geografiske og sosiale forskjeller i helse- og samfunnsmessige forhold er med på å skape disse forskjellene. Forskjellene kan positivt påvirkes gjennom helsefremmende samfunnsplanlegging, gode forvaltningsmessige grep og smarte tiltak vi prioriterer og setter i verk i Sør-Odal.

De ulike temaene i kommuneplanens samfunnsdel har folkehelse og tilretteleggingsperspektivet som et bevisst fokus, og gjennomsyrer hele kommuneplanens samfunnsdel.

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier – hvordan organiserer vi dette i Sør-Odal?

Sør-Odal kommune benytter seg av Barne- og ungdom- og familiedirektoratets (BUFDIR) nasjonale tilskuddsordning for inkludering ved søknader til folkehelseprosjekter rettet mot denne målgruppen.

Eksempler på tiltak i Sør-Odal kommune som tidligere har fått midler fra denne tilskuddsordningen er utstyrssentralen BUA og Aktivitetsskolen i Sør-Odal.

Kommuner som får midler gjennom tilskuddsordninger skal sørge for å ha en knutepunktsfunksjon.

Knutepunktfunksjonen har flere oppgaver:

  • Ha oversikt over, og bidra til å koordinere, det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen som er rettet mot målgruppen.
  • Samle kunnskap om lokale forhold knyttet til barn i lavinntektsfamilier.
  • Dele erfaringer og og samarbeide med frivilligheten og andre som jobber i fagfeltet.
  • Være et kontaktpunkt for frivillige organsisasjoner som jobber med inkludering av barn i målgruppen.
  • Sikre informasjonsflyt om bestående tiltak, samt se på hvor det er behov for nye og/eller endring i tiltak.

Kommunen har satt ned en tverrfaglig gruppe som vil ha ansvar for å koordinere arbeidet mot målgruppen og frivillige lag/foreninger.

Har du spørsmål om knutepunktfunksjonen eller ideer til hvordan kommunen og frivilligheten kan samarbeide om de mest sårbare av oss, er det fint hvis du tar kontakt.