Kommunal planstrategi

Planstrategien er et politisk styringsverktøy. Gjennom planstrategien skal utviklingstrekk drøftes og med bakgrunn i dette skal det tas stilling til hvilke planer som skal prioriteres i valgperioden.

Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan og vedtas av kommunestyret. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen beskriver kommunens utfordringer, og hvilke strategier som skal legges til grunn for å møte disse. Kommuneplanens arealdel avklarer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for utvikling av områdene.

Både kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel er under revidering.

Reguleringsplaner

Økonomiplan og budsjett

Kommunedirektørens forslag til neste års budsjett og økonomiplan legges fram i slutten av oktober hvert år. Forslaget tar utgangspunkt i strategiplanen som behandles på vårparten.

Årsmeldinger

Etter hvert budsjettår utarbeides kommunens årsmelding.

Temaplaner

Med utgangspunkt i kommuneplanen utarbeides det planer innen ulike tema og virksomhetsområder.
En temaplan er en plan som gjelder et større virksomhetsområde, den vil oftest gå på tvers av flere enheter. En temaplan er som oftest vedtatt politisk. Temaplaner gjelder som regel for en periode på flere år, og mange av dem blir revidert etter en tid.

Planer og strategier - samfunnsutvikling og kultur

Planer og strategier - oppvekst og læring

Regionale planer

Planer som ivaretar regionale løsninger utarbeidet i regi av Glåmdal regionråd, Hedmark fylkeskommune, Hedmark IKT etc.