Delegeringsreglement

Kontrollutvalget

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan/arbeidsorgan og skal føre det løpende tilsynet med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg. Kontrollutvalgets møter er åpne på lik linje med andre kommunale utvalg.

Kontrollutvalget har bl.a. oppgaver knyttet til

 • tilsyn med forvaltningen, som eksempelvis omfatter vurdering av rutiner, systemer, instrukser osv.,
 • regnskapsrevisjon (bl.a. uttalelse til årsregnskapet og følge opp merknader til regnskapet),
 • forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midlene),
 • selskapskontroll (kontroll av kommunens eierinteresser i selskaper)
 • tilsyn med at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Sekretariat for kontrollutvalget i Sør-Odal er Glåmdal sekretariat IKS (www.gs-iks.no):
Telefon 977 36 379
E-post: Torgun.M.Bakken@gs-iks.no

Kommunens revisor er Revisjon Øst IKS (http://www.revisjon-ost.no):
E-post: post@rev-ost.no

Øvrig kontaktinformasjon finnes på selskapets hjemmeside.

Øvrige styrer, råd, utvalg, komiteer m.v.

Nemnder, råd, komiteer og utvalg

 • Forhandlingsutvalg   
 • Forliksrådet  
 • Kirkelig fellesråd  
 • Dyrevernsnemnd for Kongsvinger, Eidskog, Nord-Odal og Sør-Odal             
 • Krigsskadenemnd    
 • Heimevernsnemnda 
 • Militære skjønnsnemnder A/04-01 (alminnelig)    
 • Militære skjønnsnemnder (motorkjøretøyer)      
 • Tilflyttingsnemnd              
 • Sakkyndig takstnemnd for eiendomsskatt
 • Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt
 • Samarbeidsutvalg for barnehage og skole
 • Styret for Kulturhuset Skogtun
 • Styret for Odal Tunlag
 • Styret for Sør-Odal Boligstiftelse
 • Styret for Stiftelsen Lyshusets Billedsamling
 • Styret for vegen Overåsvegen (2)
 • Styremedlem museumsstiftelsen 2011-2013
 • Sør-Odal kommunale bygdebokutvalg
 • Storsjøutvalget
 • Navnekomite
 • Oppnevningsutvalget for konfliktråd
 • Partnerskapsforum Sør-Odal, Nord-Odal, Hedmark fylkeskommune
 • Representant til felles trafikksikkerhetsutvalg for grunnskolen
 • Damlibekken miljøprosjekt

Eierrepresentanter, representasjon m.v.

 • Kommunens Sentralforbund (KS) Fylkesmøte
 • Odal Sparebanks Representantskap
 • Glåmdal interkommunale renovasjonsselskap (GIR) representantskap
 • Kommunal rep. i styret for Sentrum borettslag
 • Representantskap Glåmdalssekretæren IKS
 • Representantskapet Glåmdal Interkommunale Voksenopplæring
 • Representantskapet Hedmark revisjon IKS
 • Representantskapet Glåmdal krisesenter IKS
 • Stiftelsen/styret revyskolen Solbakken
 • Stiftelsen Fredheim

Prinsipper for delegering av myndighet

All delegert myndighet skal utøves i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer, og saksbehandlingen skal skje i samsvar med vedtatte retningslinjer og god forvaltningsskikk.

Formålet med delegering av myndighet

 • Styrke innbyggernes rettssikkerhet knyttet til tjenester levert av kommunen gjennom raske og åpne vedtaksprosesser i hele organisasjonen
 • Legge til rette for effektive og gode demokratiske vedtaksprosesser
 • Sikre en helhetlig politisk styring i alle overordnede og prinsipielle vedtak
 • På en tydelig måte vise skillelinjer mellom politisk og administrativt ansvar og myndighet
 • Sikre at beslutninger treffes på riktig politisk og administrativt nivå gjennom delegasjon av myndighet
 • Sikre en effektiv, fleksibel og handlekraftig administrasjon 

Delegert myndighet 
Kommunestyret er det øverste kommunale organet, og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. 

Kommunestyret delegerer virkeområde og avgjørelsesmyndighet til de politiske utvalgene og til administrasjonen v/kommunedirektøren. 

Kommunedirektøren har adgang til å videredelegere til sine underordnede, med mindre annet er vedtatt. Saker av prinsipiell betydning skal behandles i folkevalgt organ. 

Den som har fått delegert myndighet i saksbehandling er også delegert myndighet som underinnstans i klagesaker jfr. forvaltningsloven §33. 

Inndragning av delegert myndighet og omgjøringsrett 

Det organ som delegerer myndighet til underliggende organ beholder ansvar og kontroll for beslutninger som er videre delegert. Jfr. kommuneloven § 76 kan myndighet som er delegert når som helst trekkes tilbake. 
Et overordnet organ kan når som helst be om å bli forelagt en sak som som er til behandling i et underordnet organ etter delegert fullmakt, jfr. forvaltningsloven § 35.

Retten til ikke å bruke delegert myndighet 
Den som er delegert myndighet kan også unnlate å bruke den, og overlate til overordnede å fatte vedtak i en konkret sak. 

Kontroll 

Det overordnede organ har rett og plikt til å kontrollere at myndigheten utøves innenfor de rammer og retningslinjer som er satt. Relevant aktivitet skal rapporteres til det organ/den som har delegert myndigheten, innen de tidsfrister og i den form som er bestemt. Rapporten skal sikre at det organ/den som har delegert myndigheten har betryggende kontroll. Reglementet gjennomgås hvert fjerde år i forbindelse med valg «Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta reglement for delegasjon av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt» (kommuneloven §39).