Tre avdelinger og ulike tilbud

Glommatunet omsorgssenter har tre avdelinger med ulike tilbud. I tillegg har vi eget kjøkken hvor vi lager mat til beboerne våre.

  • Avdeling F1: langtidsavdeling med palliativ plass
  • Avdeling G: avdeling for demenssyke
  • Avdeling FU: korttidsavdeling og KAD (kommunal akutt døgnplass)

Hele institusjonen arbeider etter prinsippet om hverdagssmestring. Det betyr at vi motiverer og støtter den enkelte pasient til å mestre oppgaver selv. Dette gjør vi for å gi pasienten en god følelse av mestring i eget liv. Samtidig hjelper vi til der det er nødvendig etter pasientens behov.      

Sør-Odal kommune har egen forskrift med kriteriene for tildeling av plass på sykehjem. Ta kontakt med tjenestekontoret for mer informasjon og søknad om plass (se kontaktinformasjon).

Langtids- og skjermet avdeling (F1 og G)

Vi tildeler plass på langtidsavdeling eller skjermet avdeling til dem som har helse- og omsorgsbehov som ikke kan ivaretas i hjemmet. 

Endringer i pleie- og omsorgsbehov kan gi grunnlag for utskriving til hjemmet, overflytting til annen avdeling eller til en annen helseinstitusjon.

Betaling for tjenester

Det er egne regler for betaling av sykehjemsplass. Disse står i forskrift om vederlag for opphold i institusjon, forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden (under opphold i sykehjem) og boform med heldøgns omsorg og pleie. Mer opplysninger om dette kan fås ved henvendelse til tjenestekontoret på telefon 62 96 80 00.

Korttids- og rehabiliteringsopphold (FU)

Trenger du opptrening eller oppfølging etter sykdom og forverring i din helsesituasjon, kan du søke om korttidsopphold på sykehjem. Tilbudet er et forebyggende tiltak for at innbyggeren skal kunne bo hjemme lengst mulig.

En plass på korttidsavdelingen kan også være et tiltak ved utskrivelse fra sykehus.
Hvis du trenger å få kartlagt hjelpebehovet ditt, kan du få plass på korttidsavdelingen mens kartleggingen pågår. 

Hvis du får tilbud om korttidsplass eller rehabiliteringsopphold hos oss, må du betale en egenandel.

Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Det er pasientens fastlege eller legevakt som vurderer behov for innleggelse i akutt døgnenhet. Målgruppen er personer i behov av øyeblikkelig innleggelse i institusjon, men hvor sykehusinnleggelse ikke er nødvendig.

Øyeblikkelig hjelp behøver ikke bety at tilstanden er kritisk eller livstruende, men at pasienten har behov for utredning og behandling uten unødig venting.

Tilbudet er beregnet for:

  • pasienter med forverring av kjente tilstander, med avklart diagnose og funksjonsnivå
  • pasienter med behov for observasjon og behandling. Innleggelse på institusjon er nødvendig
  • pasient med avklart diagnose og funksjonsnivå, hvor risikoen for akutt forverring under oppholdet er liten

Pasienten skal være vurdert av lege før innleggelsen. Makstid i avdelingen er 72 timer. Etter dette vil pasienten skrives ut eller overføres til et annet tilbud.

Glommatunet omsorgssenter het tidligere Sør-Odal alders- og sykehjem (SOAS).