Skattesatser i Sør-Odal kommune

Bolig og fritid 4  ‰
Næring og tomter 6 ‰

Nedtrapping av verk og bruk skattlegges fortsatt med 6,75 ‰

Justering hvert år

Eiendomsskatten blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen i desember. Da vedtas også størrelsen på bunnfradraget og skattesatsen og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt.

Utregning av eiendomsskatt

Regnestykket kan virke litt komplisert, men vi skal forklare gjennom et eksempel. Vi starter med markedsverdien til boligen og multipliserer denne med 0,7 (noe som gir en 30% reduksjon). 
 
Kommunestyret vedtar hvert år hvor mye av dette skattegrunnlaget som du må betale i eiendomsskatt.  For 2024 er det vedtatt en promillesats på 4,0 for eiendommer som er bebygget med bolig eller fritidsbolig mens for alle andre eiendommer er promillesatsen 6,0. 

Eksempel på utregning:  
Vi tar her utgangspunkt i en bolig der markedsverdien er 2 millioner kroner. 

2 millioner x 0,7 gir kroner 1.400 000  
4,0 promille av dette beløpet gir en eiendomsskatt på 5600 kroner i året. 

Beløpet fordeles på fire fakturaer/terminer.

Er eiendomsskattetakst og ligningsverdi det samme?

Nei. Eiendomsskattetaksten må verken forveksles med skatteetatens formuesgrunnlag eller ligningsverdi som fremkommer på selvangivelsen.

Min side og eiendomsskatteliste 

Du kan logge inn med sikker ID på Min Side for blant annet å se informasjon knyttet til din eiendom og dine fakturaer fra kommunen. (Fakturaen er tilgjengelig for den som mottar denne – vanligvis en person i hver husstand.)  

Offentlig skatteliste som viser eiendomsskatt for alle eiendommer i Sør-Odal, vil i tillegg ligge ute digitalt på kommunens nettsider og finnes i papirformat i innbyggertorget i rådhuset i perioden fra 1. mars og i 4 uker framover. 

Klage

Det kan klages på eiendomsskattetaksten hvert år i de 10 årene taksten gjelder for, men man kan ikke klage på samme ting to ganger. Hvis sakkyndig takstnemnd ikke tar klagen til følge, går saken til ankenemnda. Endring av taksten i ankenemnda kan i verste fall resultere i høyere takst. Klagen må være skriftlig, begrunnet, inneholde hvilket gnr/bnr det gjelder og sendt kommunen innen 6 uker fra mottak av årets eiendomsskattevedtak og/eller etter at skattelisten ble lagt ut til offentlig ettersyn. Klagen sendes til postmottak@sor-odal.kommune.no eller til Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes.

Fakturert eiendomsskatt skal betales med den summen som først er fastsatt, selv om det er sendt inn klage, jfr. eiendomsskattelovens § 25 2.ledd.

Betaling 

Selv om du klager på eiendomsskattetaksten eller oppdager feil i grunnlaget, må du betale fakturaen for kommunale avgifter, såfremt det ikke er inngått annen avtale med Sør-Odal kommune. (Eiendomsskattelovens § 25

Hvis det viser seg at klagen tas til følge, og det er betalt for mye eller for lite eiendomsskatt, vil dette bli korrigert på senere faktura for kommunale avgifter.