Du kan booke time med rådgiver om bostøtte og startlån (klikk her)

Hvis du har langvarige problemer med å finansiere bolig, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig. Startlånet kan gis som topp- eller fullfinansiering til

  • kjøp av bolig
  • utbedring og tilpasning av bolig
  • toppfinansiering ved bygging av ny bolig
  • refinansiering av dyre lån slik at husstanden kan bli boende i boligen

Startlånet er behovsprøvd og kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. I vurderingen legger vi vekt på om du har langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske rammene du har.

Du kan også søke om forhåndsgodkjenning (finansieringsbevis).

Før du søker startlån, må du undersøke dine lånemuligheter i privat bank eller kredittinstitusjon.

Kommunen forholder seg til føringer for Husbankens utlånsvirksomhet i årlige tildelingsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kriterier for startlån

Din bosituasjon er ikke tilfredsstillende. Du må kunne dokumentere hva husstanden kan betale samlet og være i stand til å betjene renter og avdrag på lånet. Du må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. 

Pris

Startlån fra kommunen tilbys med utgangspunkt i Husbankens rente- og avdragsvilkår.

Slik søker du

Du må søke elektronisk. Bruk lenken nedenfor. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om startlån.

Vedlegg

  • Siste års selvangivelse
  • Lønnsslipp/trygdeutbetaling for de to siste månedene
  • Dokumentasjon på annen inntekt enn lønn eller trygd
  • Bekreftelse på annen finansiering/egenkapital
  • Kopi av gyldig legitimasjon
  • Dokumentasjon på gjeldsforpliktelser

Behandlingstid

Kommunen behandler saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få beskjed om når vi regner med å gjøre et vedtak.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket.

Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

Partnere

Tilbudet om startlån er utviklet i et samarbeid mellom KS, Husbanken, Sparebankforeningen, Finansnæringens hovedorganisasjon og staten.

Lover og retningslinjer