Sør-Odal kommune arbeider ut fra et folkehelseperspektiv. Vi samhandler med innbyggeren for at den enkelte skal oppleve trygghet, mestringsevne og være lengst mulig aktiv i eget liv – i eget hjem.

Tverrfaglig vurdering

Vi har eget vurderingsteam som kartlegger nye henvendelser og søknader om helse- og omsorgstjenester. Vurderingstemet (tidligere innsatsteamet) jobber aktivt med mestring gjennom selvstendiggjøring, trening, trygging og tilrettelegging.

Teamet er tverrfaglig og består av ergoterapeut, fysioterapeut, helsefagarbeider og sykepleier. Teamet følger opp i en tidsavgrenset periode med rehabiliterende tilnærming. 

Målgruppe

Personer som bor og midlertidig oppholder seg i Sør-Odal kommune kan etter en helse- og sosialfaglig vurdering få innvilget oppfølging av kommunens tjenester innen helse og mestring.

Slik søker du

Bruk Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 114KB)

Søknaden sendes til:
Sør-Odal kommune
v/tjenestekontor helse- og omsorg
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Kontakt oss

Tjenester du kan søke på

 • Aktivitetssenter ASK
 • Avlastning for barn og unge
 • Avlastning i instiusjon for eldre
 • Bofellesskap, HDO
 • Dagsenter for demente «Solstua»
 • Dagsenter for eldre
 • Ergoterapi
 • Fysioterapi
 • Friskliv, læring og mestring
 • Helsehjelp i hjemmet
 • Kortidsopphold i institusjon
 • Langtidsopphold i institusjon
 • Kreftkoordinator
 • Miljøarbeidertjeneste / boveiledertjenesten
 • Omsorgsstønad
 • Personlig assistent, BPA
 • Praktisk bistand og hjemmehjelp
 • Rehabilitering i og utenfor institusjon
 • Støttekontakt
 • Velferdsteknologi
 • Vurderingssteam