Odal PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) er en tjeneste for kommunene Nord-Odal og Sør-Odal. Vi jobber sammen med våre kommuner for å skape gode rammer for læring og utvikling i skoler og barnehager.  PPT undersøker om barn/ elever kan ha behov for særskilt tilrettelegging, og gir råd og veiledning til foreldre, barnehager og skoler.

Hvem kan få hjelp?

Målgruppen er barn og elever i barnehage og grunnskole med særskilte behov, samt voksne med rett på opplæring på grunnskolens område.

Hva som er særskilte behov må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Eksempler kan være:

  • Språk- og talevansker
  • Konsentrasjonsvansker
  • Sosiale- og emosjonelle vansker
  • Atferdsvansker
  • Syn- og hørselsvansker
  • Generelle lærevansker og fagvansker
  • Lese- og skrivevansker
  • Matematikkvansker
  • Nonverbale lærevansker

Slik søker du om hjelp

Ved bekymring anbefaler vi at du først kontakter barnehagen/skolen. Barnehage og skole skal alltid undersøke tilretteleggingsbehov og prøve ut tiltak før spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning vurderes.