Legevakt

Når du trenger legehjelp: 

 1. Ring fastlegen din i åpningstiden
 2. Ring legevakt på telefon 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
 3. Ring 113 når det er akutt og står om liv ​

Fastleger i Sør-Odal

Sentrum legekontor

Telefon: 62 96 60 00
Adresse: Bruvegen 6, 2100 Skarnes

Åpningstider
Man–fre: kl. 08:00–15:30

 • Lege Amer Abdulkarim
 • Lege Hassan Rehman

Skarnes legesenter

Telefon: 62 96 69 50
Adresse: Sykehusvegen 24 B, 2100 Skarnes

Åpningstider 
Man–fre: kl. 08:00-16:00                   

 • Lege Magne Karstensen                                 
 • Lege Gudmund Nordstrøm 

Parken legesenter

Telefon. 62 96 60 20
Adresse: Stasjonsvegen 22, 2100 Skarnes

Åpningstider
Man–fre: kl. 08:00-15:30                   

 • Lege Khubeb Bakhsh
 • Lege Bilal Zaman

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegefunksjonen er en sentral og viktig tjeneste i kommunens arbeid innenfor mange fagområder. Kommunelegenplikter på anmodning fra departementet å delta i lokal redningssentral. Kommunelegen skal være medisinskfaglig rådgiver for kommunen.

Kommunelegens oppgaver

 1. Smittevern
  Kommuneoverlegen har ansvar for at befolkningen har et tilfredsstillende vern mot smittsomme sykdommer, både i normalsituasjoner og ved utbrudd av alvorlige sykdommer. Kommuneoverlegen har ansvar for kommunens smittevernplan.
 2. Miljørettet helsevern (MHV)
  Miljørettet helsevern (MHV) omfatter en rekke områder og faktorer som virker inn på folkehelsa. MHV følger blant annet opp de fysiske forholdene for barn og unge i barnehager og skoler. Miljørettet helsevern involveres også når kommunen bygger og planlegger for framtida. MHV utreder bedrifter som utgjør en negativ påvirkning av folkehelsa og kan kreve retting av forhold og i ytterste konsekvens bøter og stenging. MHV fører også tilsyn på solarievirksomheter.
 3. Medisinskfaglig rådgivning
  Kommuneoverlegen gir medisinskfaglig råd til politisk og administrativ ledelse og de ulike virksomheter i kommunen. Det kan for eksempel være faglige råd til kommunedirektøren ved klager på legetjenesten, eller veiledning til hjemmetjenesten i en situasjon de opplever vanskelig.
 4. Helsemessig og sosial beredskap
  Kommunen skal ha en rekke planer for håndtering av ulike hendelser, for eksempel store og små ulykker, atomuhell, smitteutbrudd, katastrofer og lignende. Kommuneoverlegen har ansvar for at helseperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt i disse planene.
 5. Legeundersøkelse etter lov om tvungent psykisk helsevern
  Kommuneoverlegen kan etter eget tiltak eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller fra vedkommendes nærmeste pårørende, vedta at det skal foretas en legeundersøkelse etter lov om tvungent pskykisk helsevern. Om nødvendig kan vedkommende hentes og undersøkes med tvang.