Lav sol skinner gjennom høye furutrær mens tåka letter fra tjernet

Sør-Odal kommune har samarbeidet med Sør-Odal grenderåd siden 2013, men i 2017 ble dette videreutviklet til også å inkludere en tilskuddsmodell som skal stimulere til lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid. Dette skal føre til at verdiskapende grendetiltak realiseres, og at man bidrar til økt trivsel utvikling og tilflytting til Sør-Odal. 

Sør-Odal grenderåd tildeles årlige tilskudd til drift av grendeutvalgene og tiltak i grendene, og det er Sør-Odal grenderåd selv som er ansvarlig for tildeling av prosjekttilskudd.

Samarbeidet mellom kommunen og grenderådet åpner også opp for at grendene skal få mene noe om kommunens utviklingsområder, og en rekke innspill fra grendene er blitt tatt inn i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030. Blant annet er gang- og sykkelveier til grendene, bedre kollektivtransport og høyhastighetsbredbånd til alle husstander i kommunen satt høyt på dagsorden.

Grenderådet og grendene er dessuten delaktige i arbeidet for å sikre nytt liv i grendeskolene som ble lagt ned sommeren 2019, og sammen ser man også på mulighetene for å finne gode løsninger på samfunnshusene og utearealene i grendene.

Sør-Odal grenderåd

Sør-Odal grenderåd er en upolitisk paraplyorganisasjon for grendelag som representerer befolkningen og lokale lag/foreninger i den enkelte grend.

Sør-Odal grenderåd består av valgte representanter fra alle grendene i kommunen, pluss én representant fra Sør-Odal kommune. Grendene som er med i grenderådet er Finnholt, Disenå, Skarnes, Sander, Galterud, Slåstad, Oppstad og Ullern.

Grenderådet skal:

  • Bidra til å skape levende grender.
  • Virke som informasjonsformidler ut til grendene og inn til kommunen.
  • Arbeide for at innflyttere og innbyggere fra ulike kulturer integreres og trives i sitt nærmiljø.
  • Virke som koordinator og stimulere til samarbeid i grendene og mellom grendene.
  • Legge til rette for samhandling mellom grender og kommunen.
  • Uttale seg i kommunale saker av prinsipiell og generell betydning for grendene.
  • I sitt arbeid bidra til en balansert utvikling ved å arbeide for gode oppvekst vilkår og levende bomiljøer, samt bidra til at det tas hensyn til helse, trygghet, natur og miljø i utviklingen av alle grendene i kommunen.
  • Ta initiativ, samordne og gjennomføre tiltak til det beste for grendene, i den utstrekning vedtektene, årsmøtet og styret bestemmer og ressursene tillater det.

En viktig oppgave for Sør-Odal grenderåd er å legge til rette for samhandling mellom grender og kommune, og medvirke til at Sør-Odal blir et bedre sted å bo, vokse opp og bli gammel i.

Sør-Odal grenderåd kan på anmodning fra et eller flere grendelag gi bistand/støtte i lokale saker.