Hva er varsling?

Å varsle er ikke det samme som å klage. Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det. Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd i Sør-Odal kommune eller mot Sør-Odal kommune.

Hvem kan varsle?

Alle som ønsker det kan varsle, for eksempel privatpersoner, brukere av kommunens tjenester, leverandører, organisasjoner og kommunens egne ansatte.

Hvordan kan du varsle?

Du kan velge å varsle anonymt, men da vil det ikke være mulig å gi deg tilbakemelding om hvordan varslingen behandles videre.

Eksempler på varsling

Den som varsler velger selv hva det skal varsles om. Eksempler på varsling kan være:

  • Bestikkelser eller ulovlige provisjoner
  • Upassende gaver eller bonuser
  • Brudd på anskaffelsesregler
  • Brudd på taushetsplikt
  • Brudd på kommunens etiske regler
  • Myndighetsmisbruk
  • Mobbing, trakassering eller diskriminering
  • Forhold som påvirker liv og helse
  • Mangelfulle sikringstiltak
  • Annet

Det er ikke beløpenes størrelse eller tjenestens omfang som avgjør hva som er akseptert, men om handlingene tilgodeser noen på en uberettiget måte, om ansatte oppnår personlige fordeler eller om man bevisst overser regelverk og faste rutiner i saksbehandlingen.

Forsvarlig varsling

Forsvarlig varsling betyr at den som varsler må gi konkret informasjon om det som har skjedd, når og hvor det har skjedd og hvem som er berørt. 

Vern av varsler

Arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige eller lovstridige forhold på arbeidsplassen. Alle varsler skal tas seriøst og behandles på en slik måte at muligheten til å endre eventuelt kritikkverdig forhold er størst mulig.

Varsling skjer på bakgrunn av skjønn, og saklig begrunnet kritikk skal ikke få negative konsekvenser for arbeidsforholdet til den som sier ifra.

Det skal heller ikke reageres negativt mot vedkommende som varsler på en forsvarlig måte, selv om varselet senere viser seg å være uberettiget. Viser det seg at kritikken er grunnløs eller basert på en misforståelse, skal varsler få en ordentlig forklaring.

Hvem mottar varselet og hvordan behandles det?

Varselet går til varslingsutvalget, som består av kommunedirektør (rådmann), HR-leder, hovedtillitsvalgt og hovedverneombud, som beslutter videre prosess. Oppfølgingen av varselet er avhengig av hvilke(t) forhold varselet angår. Varsler vil i løpet av en uke få informasjon om hvilken oppfølging varselet vil få. Varslingsrådet kan for eksempel beslutte at saken skal utredes eller at den skal følges opp av lederen som har ansvaret.

Et varsel skal behandles så raskt som mulig, og senest innen 14 dager. Med dette menes det at man skal være i gang med behandlingen, ved blant annet å ha påbegynt de nødvendige undersøkelser. Så tidlig som mulig etter et varsel er mottatt, bør det vurderes om det er behov for bistand i behandling av varselet.

Du vil også motta informasjon når saken er ferdig behandlet. Dersom det er gjort funn i saken vil du som hovedregel få en kort orientering om dette. Varslingsrådets beslutning vil imidlertid ikke være et enkeltvedtak og avgjørelsen kan ikke påklages.

Med kontinuerlig forbedring som fokus

Tillit og respekt er grunnleggende verdier i Sør-Odal kommune.  Dette verdigrunnlaget innebærer at politikere, ledere og medarbeidere er åpne og ærlige i alt de gjør og forvalter kommunens fullmakter og verdier rettferdig og objektivt.

Formålet med varslingsordningen er å forebygge korrupsjon og øke tilliten til at kommunen kan og vil rydde opp i uønskede forhold.  Det oppfordres til at alle som vet om eller kjenner til uønskede forhold, varsler Sør-Odal kommune.

Varsling er positivt for Sør-Odal kommune, og bidrar til at vi kan rette opp kritikkverdige forhold.