Sentralt i en bærekraftig utvikling er bl.a. reduserte utslipp av klimagasser og riktig energi- og ressursbruk. Dette vil også være viktig for å utvikle og videreføre en konkurransedyktig vekst for nye og eksisterende virksomheter i regionen.

Det er et mål at regionen skal bli klimanøytral, dvs. at den ikke skal bidra til den globale oppvarmingen.

Kommunen har en målsetting om å øke bruken av tre i kommunale bygg. Glommasvingen skole ble for eksempel bygget i heltre.

Miljø- og klimastrategi

Det ble i 2018 utarbeidet og vedtatt en Miljø- og klimastrategi for Kongsvingerregionen. For å nå de mål som er satt for henholdsvis kommuneorganisasjonene i regionen og for de totale direkte utslippene fra sivilsamfunn og næringsliv i hver kommune, ble det satt opp noen overordnede strategier.

De overordnede strategiene er:

  1. Kongsvingerregionen skal bidra til miljøvennlig infrastruktur, transport og logistikk på vegne av Norge og Europa.
  2. Kongsvingerregionen skal bidra til grønn vekst i næringslivet gjennom bruk av høyskolestiftelsen og økt kompetanse, og verdiskapning basert på økt bruk av lokale ressurser.
  3. Kongsvingerregionen skal bidra til å ha en by- og tettstedsutvikling som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig.
  4. Kongsvingerregionen skal være et trygt sted i forhold til klimaendringer.

Sør-Odal kommune forplikter seg med vedtaket å bidra til å nå de regionale strategiene.

Hva er klimanøytral kommunedrift?

Klimanøytral kommunedrift betyr at kommunen må etablere et årlig klimagassregnskap. Det må lages kortsiktige og langsiktige planer for reduksjon av utslipp. Hvis ikke kommunen kan tilfredsstille krav om klimanøytralitet, må kommunen kjøpe FN-godkjente klimakvoter for restutslippene.

FN har utgitt retningslinjer for klimanøytralitet. Forbrukertilsynet har laget veiledning for hvem som kan kalle seg klimanøytral i Norge.

FNs bærekraftsmål

Sør-Odal kommune arbeider også opp mot FNs bærekraftsmål:

FNs bærekraftsmål, 17 stykker

Bærekraftsnettverk

Bærekraftsnettverket ble opprettet i forbindelse med et felles formannskapsmøte i regionen i 2017 hvor de seks ordførerne tok oppfordringen fra lederen i 7sterke om å etablere et nettverk som skal gjøre at regionen skal bli en grønn drivkraft, og at regionen skal ta posisjon som Norges grønne hjerte.

Nettverket består av styreleder i 7sterke, leder av Klosser Innovasjon, leder av regionrådet, én ordfører, to rådgivere fra kommunene, representant fra høgskolesenteret, Maarud og GIR.