Fradeling og oppmåling av ny eiendom

Ønsker du å fradele eller opprette en ny tomt/eiendom, må du søke kommunen om tillatelse. Søknad om deling av eiendom må fremmes skriftlig, og behandles hos Areal- og Byutviklingsenheten. Når et vedtak om fradeling foreligger, sendes dette til Kart- og Oppmåling.

Hva må være med i en søknad?

 • Rekvisisjonsskjema for oppmålingsforretning 
 • Kart, hvor ønsket grenseforløp er tegnet inn.
 • Andre opplysninger som kommunen kan forespørre

Kriteriene for å få tillatelse til fradeling?

Ved delingen må det ikke oppstå forhold som strider mot plan- og bygningsloven eller bestemmelser gitt i medhold av loven.

 • Nabovarsling må være foretatt  
 • Tomtedeling må tilfredsstille alle krav til byggetomt i plan-og bygningsloven, slik som krav til vei, vann og avløp
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene, skal avgjøres av kommunen innen 12 uker.

Kart- og oppmålingsavdelingen har en frist på 16 uker fra vedtaksdato, til å fullføre oppmålingsforretningen.

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Oppmåling av eksisterende eiendom

Ønsker du å få kartlagt dine eksisterende grenser, eller ønsker en grensejustering av din eksisterende eiendom, kan du rekvirere dette hos kommunen.

Grensepåvisning

Ønsker du å få påvist din eksisterende grense, eller mangler du et grensemerke på din eiendom? Da kan du rekvirere en grensepåvisning hos oss. En grensepåvisning er en oppmålingsforrenting hvor de eksisterende grensene blir påvist. Det skjer ingen endring av grensepunkt/grenselinjer i den forbindelse. Det blir slått ned offentlig godkjente grensemerker, der dette ønskes.

Hva må være med i en søknad?

 1. Rekvisisjonsskjema for oppmålingsforretning (PDF, 142KB) (For saker som ikke krever tillatelse etter plan- og bygningsloven).
 2. Kart, hvor ønsket påvist grenseforløp er tegnet inn

Grensejustering

En grensejustering vil si at det kan overføres mindre områder mellom to eller flere eiendommer som har felles grense. En grensejustering krever at det foretas en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle matrikkelenhetene klarlegges og beskrives.

Ønsker du justering av dine eiendomsgrenser, må avgivereiendommens eier rekvirere oppmålingsforretning/grensejustering.

Hva må være med i en søknad?

 1. Rekvisisjonsskjema for oppmålingsforretning for søknadspliktige tiltak (PDF, 69KB) (For saker som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven).
 2. Kart, hvor ønsket grenseforløp er tegnet inn.
 3. Skriftlig samtykke fra registrerte grunneiere og registrerte festere som grensejusteringen får betydning for
 4. Arealregnskap for involverte eiendommer og overførte arealer, og eventuelt tidligere grensejusteringer
 5. Dokument fra kommunen som viser at grensejusteringen ikke fører til deling av driftsenhet (jf. jordlova)
 6. Verdianslag for involverte eiendommer

Hva er kriteriene for å få gjennomført en grensejustering?

 • Arealet for de involverte eiendommene kan økes eller reduseres med inntil 5 % målt mot den minste matrikkelenheten, men maksimalt 500 kvadratmeter
 • En eiendom kan ikke avgi mer enn 20% av det arealet som var før justering
 • Verdien på eiendommen kan ikke reduseres med mer enn 1G (G = Grunnbeløp i folketrygden)
 • Justeringen må ikke være i strid med konsesjonsloven, jordloven §12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven

Hva skjer under en oppmålingsforretning?

Når kommunen har mottatt rekvisisjonsskjema for oppmålingsforretning, og det er fremmet et vedtak for tiltak som er søknadspliktige, kaller vi inn alle berørte parter til en oppmålingsforrenting. Dette er hjemmelshaver (eier av eiendommen det gjelder), naboer som blir berørt, eventuelle kjøpere, og andre rettighetshavere.

Kommunen lovpålagt å varsle om en oppmålingsforretning, skriftlig, senest 14 dager før.

Det er ikke oppmøteplikt, men det anbefales å møte for å i vareta dine interesser.

Landmåler samler underskrifter, for å dokumentere oppmøte.

Under oppmålingsforretning kan disse temaene bli synliggjort, avhengig av rekvisisjon:

 • klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom
 • fremskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre landets offisielle register over fast eiendom (matrikkelen.)
 • merke nye grenser i marka i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven
 • overføre areal mellom to eiendommer (arealoverføring)
 • grenseoppgang mellom to, eller flere, eiendommer

Landmåler vil merke grensepunkt med offentlig godkjente grensemerker.

I etterkant av oppmålingsforretningen, vil alle parter få en skriftlig protokoll, samt matrikkelbrev (eiendomsinformasjon) for sin eiendom.

Det gjøres oppmerksom på at skjøte ved eiendomsoverdragelse må partene selv anskaffe og sende inn til tinglysing. Skjøte kan lastes ned på Kartverkets hjemmesider.

Klagefrist

Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller melding om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, naboer og andre rettighetshavere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på matrikkelføringen (registeringen av eiendommen). Du sender klagen til oss skriftlig. Opprettholder vi vår avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen som avgjør om klagen skal tas til følge.

Saksbehandlingstid

Vi har en frist for å utføre oppmålingsforretningen innen 16 uker fra vedtaksdato for eiendommer som krever behandling etter jordlov og bygningslov, matrikkelforskriftens § 18 pkt. 1. For andre saker som grensepåvisning, grensejustering m.v., gjelder fristen fra saken er journalført i kommunens postjournal.

Vi har vedtatt vinterforskrift som medfører at fristen ikke løper mellom 1. november og 31. mars.

Pris

Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret.

Gebyret kan ikke settes høyere enn det som fremkommer av selvkostprinsippet. Hvis vi oversitter fristen for behandling av saken, skal gebyret avkortes med en tredjedel. Oversittes fristen med ytterligere 2 måneder skal gebyret avkortes med ytterligere en tredjedel.

Ny adresse

Nye adresser blir fortløpende tildelt når søknad om oppføring av bolig/hytter/forretning m.v. foreligger.