Søk om skoleskyss

Ordinær skoleskyss

Elever i 2.-10. trinn som bor mer enn fire kilometer fra skolen, har rett til gratis skyss. For elever i 1. trinn er skyssgrensa to kilometer. Det er forventet at elevene går til holdeplassen selv.

Delt bosted

Eleven kan få skyss til og fra to adresser dersom foreldrene bor hver for seg. Det må være en fast og forutsigbar fordeling.

Funksjonsnedsettelse, midlertidig skade eller sykdom

Elever som på grunn av funksjonsnedsettelse, midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, kan ha rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og skolen.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Kommunen kan gi elever rett til skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei.

Elever ved privatskole

Elever ved private skoler som får statsstøtte har rett på skoleskyss. Retten gjelder bare innenfor kommunegrensen der eleven er folkeregisterregistrert.