Denne artikkelen ble første gang publisert i september 2023.

Glommasvingen skole får hjelp til forbedringsarbeid fra Statsforvalteren i Innlandet og Høgskolen i Innlandet gjennom Oppfølgingsordningen (se mer informasjon nederst). Skolen har et sterkt engasjement for å skape et trygt og stimulerende læringsmiljø for alle elever.

Mer lek og bedre relasjoner

Først og fremst jobber skolen med de yngste elevene. Forskning viser at tidlige erfaringer i skolen kan forme resten av elevens utdanning. Vi vil derfor at elevene i 1. og 2. trinn skal bli godt kjent med hverandre og lærerne sine. Det er trygt og skaper gode relasjoner. Vi har en mer samlingsbasert timeplan for de yngste trinnene, og elevene er delt i ulike grupper. 

I klasserommet jobber vi med relasjonell klasseledelse, som betyr at vi er opptatt av hvordan ansatte og elever har det sammen. Vi har for eksempel innført mer lekbaserte aktiviteter for de yngste elevene og like rutiner for klasseledelse på hele skolen. Klasseledelse innebærer at lærer presenterer en plan for dagen, oppsummerer ved dagens slutt og at elever og lærere hilser og takker for dagen.

Sosialt miljø blant elever

Vi jobber også med relasjoner mellom elever. Vi er spesielt opptatt av å styrke elever som har utfordringer sosialt. I dette arbeidet involverer vi alle ansatte, også SFO, og tar i bruk erfaringer fra småskolen for å forbedre praksisen for alle trinn. Vi er opptatt av å gi et aktivt læringsmiljø for elevene og få til et bedre samarbeid internt. 

Samarbeid hjem-skole

Oppfølgingsordningen bidrar til kompetanseutvikling for lærere og assistenter og ser på felles praksis av regler og rutiner internt og i samarbeidet med hjemmet. I høst har for eksempel foresatte i 1. trinn vært på speeddate med lærerne for å snakke om hvordan skolestarten har vært. 

Alt dette er viktig for å lykkes med en god skole. 

Lederutvikling

Lederutvikling er en viktig del av prosessene som pågår nå. Ledelsen ved skolen deltar i et program som skal bidra til å utvikle Glommasvingen skole som en lærende organisasjon. Vi tror dette er viktig for å styrke lærernes profesjonelle utvikling og dermed virke positivt inn på elevenes læring. Vi får skreddersydd veiledning fra Stiftelsen IMTEC (International Movement Towards Educational Change) i regi av Statsforvalteren.

PPT bidrar mer inn i skolen

Til sist skal vi jobbe med å forsterke PP-tjenestens (PPT) rolle inn i skolen. Andelen elever som får spesialundervisning har vært høy, og forskning viser begrenset effekt av dette. I dette arbeidet vil vi derfor jobbe for mer tilpasset opplæring i skolen i samarbeid med spesialpedagogiske koordinatorer og PPT.
Vi vil starte opp med tiltakene innen spesialundervisning i løpet av oktober 2023. Alle tiltakene vil bli jevnlig evaluert og justert for å sikre en kontinuerlig forbedring. 

Flere stillinger

For å støtte tiltakene og eksemplene som er nevnt her, har skolen fått flere faste stillinger. Spesialpedagogiske koordinatorer, lærere, en ekstra avdelingsleder og flere ressurser til sosialpedagogisk rådgivning og IKT er nå på plass.

Oppfølgingsordningen

Glommasvingen skole har over tid hatt en bekymringsfull nedgang i resultater på elevundersøkelser, nasjonale prøver og grunnskolepoeng. Oppfølgingsordningen skal bidra til at kommuner med svake resultater på sentrale områder av opplæringen over tid får hjelp til å skape bedre læringsmiljø og læringsresultater for elevene. 

I oppfølgingsordningen får vi tilbud om støtte og veiledning over en periode på tre år. Statsforvalteren i Innlandet veileder gjennom Stiftelsen IMTEC (International Movement Towards Educational Change) og Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen Innlandet.

Har du spørsmål?

Hvis du har spørsmål til utviklingsarbeidet som vi nå har satt i gang, kan du ta kontakt med skolen. 

Bildetekster
Elevrådet og rektor. Fra venstre: Jonathan Haraldsen (elevrådsleder), Thea Ulrikke Olsen (nestleder), Ingrid Maria Ulheim (rektor), Amalie Victoria Saraby Myrvang (elevrepresentant) og Maksymilian Kaczmarek (sekretær)


Hovedinngangen til Glommasvingen skole