Kommunestyret i Sør-Odal skal foreta valg av meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten for perioden 1. januar 2025 – 31. desember 2028 før sommeren. Kommunestyret skal også fremme forslag til skjønnsmedlemmer som skal velges av fylkestinget. Vi oppfordrer deg som er samfunnsengasjert og som ønsker å bistå i en viktig samfunnsoppgave til å melde din interesse for et eller flere av disse vervene.

Du kan ikke være meddommer i både utvalg til tingretten og til lagmannsretten, men ellers kan alle ulike kombinasjoner velges. Du kan for eksempel være meddommer i både tingretten og jordskifteretten. I tillegg kan du være skjønnsmedlem.

Skjønnsmedlemmer er et utvalg av lekfolk som er spesielt kyndige på områder som berøres av skjønn. Skjønnsmedlemmene bør helst være yrkesaktive, og bør være i stand til å delta på befaring, i enkelte saker i ulendt terreng.

Jordskiftemeddommere møter i sivile saker i jordskifteretten. For meddommere til jordskifteretten gjelder de samme reglene om valg og valgbarhet som meddommere til lagmannsretten og tingretten. I tillegg til de generelle kravene, stilles det et særlig krav om at jordskiftemeddommere skal være kyndig i saker som jordskifteretten til vanlig har.  Jordskifteretten behandler saker som gjelder fast eiendom.

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker og er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Hovedoppgaven til forliksrådet er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig.

 

Hva gjør en meddommer?

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker sammen med fagdommere. En meddommer deltar både i sivile saker og i straffesaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette. Meddommerutvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Vervet som meddommer i Romerike og Glåmdal tingrett eller Eidsivating lagmannsrett innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Det er også behov for meddommere til Oslo og Østre Viken jordskifterett Kongsvinger.

 

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer.

Noen av disse kravene er at:

 • du er folkeregistrert i Sør-Odal kommune når valget blir gjennomført
 • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
 • du snakker og forstår norsk 
 • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene 
 • du må ikke være dømt for visse straffbare forhold (jmf. domstollovens §72)
 • du må ikke være fradømt stemmeretten
 • du skal ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene

domstollovens §71 er det en oversikt over yrkesgrupper som ikke kan være meddommere.

Se krav til vandel og hvilke stillinger du ikke kan ha i domstolloven §70-72


Hvordan bli meddommer?

Du vil bli kontaktet av Sør-Odal kommune etter behandling i kommunestyret.

Hvis du er meddommer i inneværende periode, vil du få et brev fra oss. Ønsker du å fortsette, vil vi gjerne at du fyller ut det elektroniske søknadsskjemaet over.

Per 10. juni mangler vi følgende medlemmer:

 • Romerike og Glåmdal tingrett: 0
 • Eidsivating Lagmannsrett: 0
 • Oslo og Østre Viken jordskifterett: 3 kvinner
 • Skjønnsmedlemmer: 7 personer


Får man betalt for å være meddommer?

Er du arbeidstager kan du få refundert tapt arbeidsinntekt. Er du student, pensjonist eller arbeidsledig kan du få inntil 1200,- pr. dag.

Les mer om godtgjørelse her: www.domstol.no/no/utbetalingogfaktura/godtgjorelse/hvor-mye-har-du-krav-pa/

Les mer om å være meddommer

Domstolens nettsider: www.domstol.no/no/meddommer/

Lurer du på noe?

Kontakt Hege Tollhaug på e-post: hege.kristin.tollhaug@sor-odal.kommune.no eller telefon: 488 67 970