Planvedtaket

Kommunestyret fattet 14.05.2024, i sak KS 036/24 følgende vedtak:

  1. Den kommunale planstrategien 2024-2027 versjon 0, vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1.
  2. Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel med oppdatert fremdriftsplan, vedtas i medhold av plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13.

Mulighet til å klage

Fastsettelse av kommunal planstrategi og planprogram er ikke enkeltvedtak, og kan derfor ikke påklages, jf. forvaltningsloven. Det er mulig å komme med ytterligere innspill når forslag til kommuneplan blir lagt ut på høring/offentlig ettersyn.

Mer informasjon

Dersom du trenger flere opplysninger, kan du kontakte saksbehandler Ingunn Brøndbo Moss på e-post (klikk på lenken) eller telefon 958 59 265

Dokumenter i saken