I kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 er det en uttalt målsetting at alle husstander i kommunen skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd. Målet er at alle prosjekter skal være ferdig utbygd innen utgangen av 2025. Denne målsettingen gjelder prosjekter hvor kommunen har fått støtte. I kommersielle utbyggingsprosjekter hvor kommunen ikke er involvert, gjelder andre frister.

Prisøkning og noe manglende tilgang på leverandøer gjør at vi ikke kan garantere at dette er mulig.

Sør-Odal kommunes anbudskonkurranser om bredbåndsutbygging handler primært om husstander, men vi legger også til rette for at leverandører som vinner anbud kan bygge ut til fritidsboliger og næringsliv.

Kart over bredbåndsprosjekter

Innlandet fylkeskommune har utviklet en kartløsning og et dashboard som viser hvor det planlegges og jobbes med bredbåndsutbygging i kommunene.

Pågående prosjekter

I Sør-Odal pågår det for tiden planlegging eller utbygging av bredbånd i følgende områder:

Sør-Odal kommune har fått tilskudd fra Innlandet fylkeskommune og Nkom til alle sine kommunale prosjekter, og utbyggingene har ikke kunnet blitt realisert uten denne økonomiske støtten.

Nye prosjekter

Vi har fått midler fra Innlandet fylkeskommune for to nye prosjekter som er vedtatt i kommunestyret.

  • Området Galterud
  • Resterende

Disse to prosjektene skal ut på anbud og vil etter planen bli ferdig i 2025.

Forsinkelser i prosjekter

Eidsiva Bredbånd varslet innbyggere om forsinkelser i fiberleveringen i prosjektene Strøm, Sander-Skarnes og Galterud-Sander. Disse prosjektene ferdigstilles i desember 2023. 

Eidsiva gjennomførte folkemøte for disse tre områdene i april 2023.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Eidsiva Bredbånd.

Betaling

Sør-Odal kommune sender faktura for prosjekter som blir ferdige i november og desember 2023 (se prosjektene ovenfor).

Ulike typer prosjekter

Kommunale prosjekter kjennetegnes ved at kommunen avsetter midler til utbygging, søker om tilskudd fra statlige og fylkeskommunale myndigheter, lyser ut konkurranse på anbud og velger en leverandør for utbygging.

Kommersielle prosjekter kjennestegnes ved at det er leverandørene selv som står for all planlegging og gjennomføring, uten at kommunen bidrar økonomisk eller planleggingsmessig.

Nettfondet

Nettfondet (Stiftelsen Hedmark Energi Nettinvesteringsfond) har som formål å finansiere investeringer i distribusjonsnett for fremføring av kraft i følgende kommuner: Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal.

Tiltak som kan få støtte:

Nettfondet kan gi støtte til både fastboende privathusholdninger og til næringsdrivende. Søknad må være anbefalt av kommunen og i tråd med kommunens planverk.

For organisert utbygging av hyttefelt ytes i alminnelighet støtte kun for sikringsstørrelse til og med 63A.

Støtte kan kun ytes i forbindelse med tilknytning til distribusjonsnett innenfor de elleve kommunene som nevnt ovenfor, og kun når tilknytningen medfører at det må betales anleggsbidrag.

Søknad sendes til:

Nettfondet
Postboks 4100
2307 HAMAR

Trådløssone i sentrum

Kommunen fikk 15.000 euro gjennom Wifi4EU til en gratis trådløs sone tilknyttet den nye møteplassen på Skarnes, i Bruvegen mot rådhuset, og over gamlebrua opp mot Glommasvingen skole.

Solør EDB vant anbudet om å bygge ut, og ferdigstilte arbeidet årsskiftet 2019/2020.