I kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 er det en målsetting at alle husstander i kommunen skal få tilbud om høyhastighetsbredbånd. Målet er at alle prosjekter skal være ferdig utbygd innen utgangen av 2025. Denne målsettingen gjelder prosjekter hvor kommunen har fått støtte. I kommersielle utbyggingsprosjekter hvor kommunen ikke er involvert, gjelder andre frister.

Prisøkning og noe manglende tilgang på leverandøer gjør at vi ikke kan garantere at dette er mulig.

Sør-Odal kommunes anbudskonkurranser om bredbåndsutbygging handler primært om husstander, men vi legger også til rette for at leverandører som vinner anbud kan bygge ut til fritidsboliger og næringsliv.

Kart over bredbåndsprosjekter

Innlandet fylkeskommune har utviklet en kartløsning og et dashboard som viser hvor det planlegges og jobbes med bredbåndsutbygging i kommunene.

Sør-Odal kommune har fått tilskudd fra Innlandet fylkeskommune og Nkom til alle sine kommunale prosjekter. Utbyggingene kunne ikke blitt realisert uten denne økonomiske støtten.

Vi tar utgangspunkt i kriterier fra Innlandet fylkeskommune, og midlene dekker i utgangspunktet ikke utbygging til fritidsboliger.

Pågående prosjekter

I Sør-Odal pågår det for tiden planlegging eller utbygging av bredbånd i følgende områder:

Ferdigstilte prosjekter

Betaling

Sør-Odal kommune sender faktura for prosjektene når de ferdige.

Ulike typer prosjekter

Kommunale prosjekter kjennetegnes ved at kommunen avsetter midler til utbygging, søker om tilskudd fra statlige og fylkeskommunale myndigheter, lyser ut konkurranse på anbud og velger en leverandør for utbygging.

Kommersielle prosjekter kjennestegnes ved at det er leverandørene selv som står for all planlegging og gjennomføring, uten at kommunen bidrar økonomisk eller planleggingsmessig.

Nettfondet

Nettfondet (Stiftelsen Hedmark Energi Nettinvesteringsfond) har som formål å finansiere investeringer i distribusjonsnett for fremføring av kraft i følgende kommuner: Engerdal, Trysil, Stor-Elvdal, Åmot, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal.

Tiltak som kan få støtte

Støtte kan kun gis i forbindelse med tilknytning til distribusjonsnett innenfor de elleve kommunene nevnt ovenfor, og kun når tilknytningen medfører at det må betales anleggsbidrag.

Søknad sendes til

Nettfondet
Postboks 4100
2307 HAMAR

Trådløssone i sentrum

Kommunen har fått 15.000 euro gjennom Wifi4EU til en gratis trådløs sone tilknyttet møteplassen på Skarnes, i Bruvegen mot rådhuset, og over gamlebrua opp mot Glommasvingen skole.

Solør EDB vant anbudet om å bygge ut, og ferdigstilte arbeidet årsskiftet 2019/2020. 

  • Nettfondet kan gi støtte til både fastboende privathusholdninger og til næringsdrivende. Søknad må være anbefalt av kommunen og i tråd med kommunens planverk.
  • For organisert utbygging av hyttefelt gis det som regel kun støtte for sikringsstørrelse til og med 63A.
  • Søknadsskjema
  • Vedtekter