Barnehagen er en viktig arena for å fremme god helse og utvikling hos barn, og barneårene er de aller viktigste i menneskets utvikling.

Målet med helsesykepleier ute i barnehagen er å styrke tverrfaglig samarbeid, helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot tidlig innsats og psykisk helse til barn i barnehagen.

Denne funksjonen skal ikke erstatte helsesykepleiertilbudet på helsestasjonen, men være et bindeledd mellom barnehagen og helsestasjonen.

Helsesykepleier vil ha fast trefftid ca. en gang i måneden i alle barnehager i kommunen.

Helsesykepleiers arbeidsoppgaver i barnehagen vil i tillegg til tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper blant annet være:

Undervisning, råd og veiledning i aktuelle temaer relatert til helse og barns utvikling til ansatte i barnehagen

Delta på samarbeidsmøter / foreldresamtaler etter samtykke fra foreldre / foresatte

Drøfte/vurdere enkeltbarn etter samtykke fra foreldre / foresatte der det er naturlig

Foreldre / foresatte selv kan ta direkte kontakt

Samtalergrupper for barn med med fokus på utvikling av positiv selvfølelse og psykisk helse i samarbeid med barnehagen

Helsesykepleier Heidi Birkeland kan treffes på mobil: 969 46 568