Momentliste for pedagogisk rapport - forventede opplysninger fra barnehagen

Listen er ment som en hjelp når pedagogisk rapport om barnet som tilmeldes skal skrives. Ta kun med det som er aktuelt. Det vesentlige er at barnehagen får frem barnets sterke og svake sider i tillegg til tiltak som er forsøkt og hva effekten av disse har vært. Eksempler på arbeid/tester som er gjort kan med fordel vedlegges for å underbygge barnehagens vurdering.

1. Generell fungering

 • Barnets utvikling i forhold til alderstrinn, egne forutsetninger, holdning til ulike aktiviteter, interesser osv
 • Ferdigheter i lek
 • Støttetiltak som er gjort for å avhjelpe vansker

2. Sosial/emosjonell fungering

 • Barnets trygghet og tilknytning
 • Støttetiltak som er gjort for å avhjelpe vansker
 • Spesifisering av hvilke vansker det dreier seg om, hvor ofte og i hvilke situasjoner vanskene kommer til syne. Eksempelvis evne til samhandling, evne til kontakt og nærhet med andre, selvbilde, trivsel osv

3. Kommunikasjon

 • Evne til å bruke språk, utrykke seg, forstå språk, tale osv
 • Støttetiltak som er gjort for å avhjelpe vansker

4. Syn, hørsel og motorikk

 • Vurdering av syn og hørsel
 • Vurdering av grov- og finmotoriske ferdigheter. Eksempelvis hvordan vanskene viser seg, i hvilke situasjoner osv
 • Støttetiltak som er gjort for å avhjelpe vansker

5. Selvstendighet

 • Barnets evne til å være selvhjulpen, evne til konsentrasjon, utholdenhet osv
 • Støttetiltak som er gjort for å avhjelpe vansker

6. Rammebetingelser

 • Gruppestørrelse og organisering
 • Voksentetthet
 • Kort beskrivelse av barnehagemiljøet

7. Annet

Rapporten må spesifisere i hvilke situasjoner vanskene kommer til syne, hyppighet og intensitet