Momentliste for pedagogisk rapport –  forventede opplysninger fra skolen

Det skal foretas en pedagogisk analyse i førhenvisningsarbeidet som gjøres på skolen. En visualisering av denne analysen tas med til drøftingsmøte m/skolens kontaktperson. Den pedagogiske analysen er en viktig del av den pedagogiske rapporten og skal derfor sendes med henvisningspapirene.

Listen er ment som en hjelp når pedagogisk rapport om eleven som tilmeldes skal skrives. Det vesentlige er at skolen får frem elevens utfordringer i tillegg til tiltak som er forsøkt og hva effekten av disse har vært. Eksempler på faglig arbeid/tester som er gjort,  skal vedlegges for å underbygge skolens vurdering.

Faglig   

 • Faglige forhold og arbeidsstil. Elevens utvikling i forhold til alderstrinn, egne forutsetninger, holdning til de ulike fagene osv.
 • Elevens utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Herunder vurderes om eleven følger komptansemålene for sitt trinn/evnt. avvik.
 • Støttetiltak som er gjort for å avhjelpe vansker i henhold til § 5.4 i Opplæringsloven / og nivå 2 i rutiner og praksis før tilmelding til PPT.
 • Beskriv hvilke kartleggingsverktøy som er brukt og resultatet fra disse.

Sosial/emosjonell fungering

 • Spesifisering av hvilke vansker det dreier seg  om , hvor ofte og i hvilke situasjoner vanskene kommer til syne. Eksempelvis hvordan er evne  til samhandling,  evne til kontakt og nærhet med andre, selvbilde, trivsel osv.
 • Støttetiltak som er gjort for å avhjelpe vansker i henhold til § 5.4 i Opplæringsloven.

Kommunikasjon

 • Evne til å bruke språk, uttrykke seg, forstå språk, tale osv.
 • Beskriv støttetiltak som er gjort for å avhjelpe vanskene  i  henhold til § 5.4 i Opplæringsloven.

Syn, hørsel og motorikk

 • Vurdering av syn og hørsel.
 • Vurdering av grov- og finmotoriske ferdigheter. Eksempelvis hvordan vanskene viser seg, i hvilke situasjoner osv.
 • Støttetiltak som er gjort for å avhjelpe vansker i henhold til § 5.4 i Opplæringsloven.

Selvstendighet

 • Elevens evne til å være selvhjulpen, evne til konsentrasjon, utholdenhet osv.
 • Støttetiltak som er gjort for å avhjelpe vansker i henhold til § 5.4 i Opplæringsloven.

Rammebetingelser

 • Gruppestørrelse
 • Lærertetthet og kompetanse på trinnet.
 • Kort beskrivelse av læringsmiljøet