Hvem kan søke

 • Lag og foreninger i Sør-Odal kommune. I noen tilfeller kan det innvilges støtte til lag og foreninger utenfor Sør-Odal kommune, men tiltaket skal da være klart rettet mot innbyggere i Sør-Odal.
 • Lag og foreninger som mottar tilskudd fra Sør-Odal kommune forplikter seg til å være registrert i kommunens foreningsregister.
 • Søkere som er registrerbare i frivilligregisteret, må være registrert for å kunne søke.
   

Hva kan det innvilges tilskudd til

 • Det kan innvilges tilskudd til alle typer kultur- og idrettsaktiviteter.
 • Aktiviteter knyttet mot barn og unge, stedsforankring eller folkehelse prioriteres.
 • Samarbeid mellom to eller flere foreninger prioriteres.
 • Det gis også tilskudd til ordinær drift av lag og foreninger.
 • For å være berettiget til voksenopplæringsstøtte kreves at organisasjonen er berettiget statsstøtte etter lov om voksenopplæring.
   

Det gis ikke tilskudd til

 • Organisasjoner og andre kulturaktører som primært har som formål å ivareta enkeltpersoners yrkes-, økonomiske- eller andre egeninteresser.
 • Rene kommersielle tiltak
 • Organisasjoner som har sin hovedvirksomhet i en annen kommune
 • Politiske partier og politiske ungdomsorganisasjoner
 • Trossamfunn og livssynsgrupper

Søknad

 • Søknadsfrist er 15. april hvert år. 
 • Søknad sendes elektronisk via kommunens nettside. 
 • Regnskap/budsjett skal legges ved søknaden.

Klageadgang

Det er mulighet til å klage på tildelingen. Dette må gjøres innen tre uker etter utstedt vedtak.

Søknadsfrist: 15. april

Unntak: aktivitetsstøtte (ingen søknadsfrist. Se egne retningslinjer)

Søknadsskjema

 

Retningslinjene er vedtatt av oppvekst- og kulturutvalget i sak 7/19, 12.2.19