Slik gjør du det

1. Bestill et situasjonskart over eiendommen din. Dette får du ved å kontakte servicetorget hos oss. Servicetorget har e-postadresse posttmotak@sor-odal.kommune.no. De kan også nås på tlf. 62 96 80 00

2. Sett deg godt inn i situasjonskart, planer og planbestemmelser som gjelder eiendommen din. Disse gir svar på om du bør endre plassering, høyde eller størrelse grunnet begrensninger som:

  • byggegrenser
  • avstand til vann- og avløpsledninger
  • avstand til jernbane, bil-, gang- eller sykkelvei
  • avstand til naboeiendom
  • hensyn som flom- og støy, kulturminner og sjeldne plante- og dyrearter. Du kan bruke vår kartløsning til å få hjelp til å svare på hvilke tematiske kartregistreringer som finnes på din eiendom. Det er viktigå å være  klar over at de tematiske kartene er produsert med forskjellige nøyaktighetskrav, og blir oppdatert med ulik frekvens. Vær også oppmerksom på at begrepet 'Ikke registrert' i noen tilfeller betyr 'Ikke kartlagt'. I slike tilfeller kan en tiltakshaver/forslagsstiller gis pålegg om kartlegging. 

3. Finnes det begrensninger og er det ikke mulig å endre planene dine? Da trenger du søke om en såkalt dispensasjon. Dette gir lengre saksbehandlingstid og vi kan si nei.

4.Vil du ha hjelp til å finne ut om du må søke? Prøv en av våre veivisere for å finne ut om du kan:

5. Fremdeles usikker på om du må søke? Hør med oss før du starter å bygge. Bygger du ulovlig kan du måtte rive det du bygger for egen regning.

Hva er et situasjonskart?

Situasjonskartet er et kartutsnitt du bestiller fra oss, som viser eiendommen din og nærområdet. På kartet vises som regel vann- og avløpsledninger, bygninger, høyspentlinjer, kulturminner, strandsoner og byggegrenser. Disse kan begrense hvor du kan plasserere bygningen din. På dette kartet må du tegne inn ditt prosjekt, og det skal legges ved byggesøknaden.

Noe hindrer meg i å bygge slik jeg ønsker - hva nå?

Hvis du ønsker å bygge noe som ikke er i tråd med planer, bestemmelser eller andre regler som gjelder eiendommen din, må du søke om dispensasjon.

Hvis du er nødt til å søke om dispensasjon, må vi vurdere om de kan gjøre et unntak fra den planen eller bestemmelsen som hindrer deg i å bygge slik du ønsker.

Hvordan søker jeg om dispensasjon?

I dispensasjonssøknaden henviser du til hvilken bestemmelse du søker unntak fra, og beskriver hvorfor du likevel bør få bygge slik du ønsker. Du må begrunne hvordan det du vil bygge ikke tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen du søker om unntak fra, og at fordelene med at du får bygge er større enn ulempene. Vi kan vanligvis ikke legge vekt på personlige forhold når de vurderer dispensasjonen din. Vi kan derfor ikke legge vekt på at du har lyst på større plass for eksempel på grunn av familieforøkning.

Søknaden(e) om dispensasjon sender du inn sammen med byggesøknaden. Husk at alle dispensasjoner skal nabovarsles.