Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsler Sør-Odal kommune om oppstart av privat reguleringsplanarbeid for Ellingsrudåsen.

Forslagstiller er Nordbohus Kongsvinger AS og plankonsulent er Plan1 AS. Planområdet er på ca. 137 dekar, og ligger i Ellingsrudåsen på Skarnes i Sør-Odal kommune.

Planområdet omfattes av gbnr. 37/16, 37/39, 37/41, 37/42, 37/46, 37/65, 37/67, 37/69, 37/71, og deler av eiendommene 37/3, 37/6, 37/19 og vegareal 125/5. Formålet med planen er å tilrettelegge for frittliggende boligbebyggelse på deler av gbnr. 37/19 og 37/6 i Ellingsrudåsen på Skarnes.

Det er avklart at det ikke er krav om konsekvensutredning.

Aktuelle dokumenter

Mer informasjon 

Dersom du trenger flere opplysninger, kan du kontakte arealplanlegger Helge Karl Nyhamn, telefon 990 82 962 eller vårt innbyggertorg. Detaljreguleringsplan og andre dokumenter i saken er tilgjengelig på kommunens nettside: Arkivsak 23/3484 - Ellingsrudåsen Planinitiativ

Frist for merknader og innspill

Du kan sende inn eventuelle merknader og uttalelser sendes innen 7. juni 2024 til: