§1. Valg og sammensetning

Rådet oppnevnes av kommunestyret for den kommunale valgperiode.

Rådet skal ha 4 representanter foreslått av pensjonistforeninger/grupperinger i kommunen. I tillegg oppnevner kommunestyret 3 representanter med plass i kommunestyret.

Rådet konstituerer seg selv.

§2. Møter, saksliste og innkalling

Rådet skal avholde møte etter behov, men minst 4 ganger pr. år. Lederen har ansvaret for at rådet blir kalt inn til møte. Dersom 2 av rådets medlemmer krever det, skal rådet kalles inn til møte.

Innkalling og sakspapirer sendes ut senest 7 dager før møtet.

§3. Arbeidsområde og virkemåte

Det kommunale eldreråd er et partipolitisk uavhengig, rådgivende utvalg for de kommunale politiske myndigheter.

Eldrerådet skal forelegges alle saker av spesiell interesse for eldre i kommunen, og skal avgi uttalelser til disse.

Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen.

Rådet utarbeider hvert år en melding om sin virksomhet. Meldingen distribueres fra kommuneadministrasjonen til alle aktuelle organer og refereres for kommunestyret.

Rådet skal avgi uttalelse når minst halvparten av medlemmene er tilstede.

§4. Møtebok og protokollføring

Rådet fører protokoll. Utskrift av protokollen sendes medlemmene og varamedlemmene, kommunens ordfører og berørte etatsjefer.

Uttalelser til saker av spesiell interesse for eldre i kommunen skal refereres i det kommunale organet som tar endelig avgjørelse i saken.

§ 5. Sekretariatet

Kommunedirektøren utpeker en egnet person til å ivareta sekretærfunksjonen for rådet.

Sekretæren har møte og talerett i rådets møter, og skal holde rådet underrettet om saker innen hele det kommunale felt som kan ha interesse for eldre.

§ 6. Godtgjøring

Eldrerådets medlemmer skal ha godtgjøring for arbeidet i rådet i hht vedtatt reglement for møtegodtgjøring for folkevalgte.

Kommunestyret vedtar budsjettet for rådets virksomhet.