§1. Valg og sammensetning

Rådet velges av kommunestyret for den kommunale valgperiode. Rådet skal ha 7 medlemmer med varamedlemmer. 4 av medlemmer skal velges etter forslag fra aktuelle interesseorganisasjoner i kommunen. 3 representanter velges blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Leder og nestleder velges av kommunestyret.

§2. Møter, saksliste og innkalling

Rådet skal avholde møte etter behov, men minst 4 ganger pr. år. Lederen har ansvaret for at rådet blir kalt inn til møte. Dersom 2 av rådets medlemmer krever det, skal rådet kalles inn til møte.

Innkalling og sakspapirer sendes ut senest 7 dager før møtet.

§3. Arbeidsområde og virkemåte

Det kommunale råd for funksjonshemmede er et rådgivende råd for de kommunale myndigheter.

Rådet skal medvirke til at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal bli sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder bl.a. tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet kan på eget initiativ ta opp saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen.

Rådet gir informasjon om sin virksomhet både eksternt og internt i kommunen. Rådet utarbeider hvert år en melding om sin virksomhet. Denne refereres for kommunestyret.

Rådet skal avgi uttalelse når minst halvparten av medlemmene er tilstede.

§4. Møtebok og protokollføring

Rådet fører protokoll. Utskrift av protokoller sendes medlemmer og varamedlemmene, ordfører og rådmann.

§ 5. Sekretariatet

Kommunedirektøren utpeker en egnet person til å ivareta sekretærfunksjonen for rådet. Sekretæren har møte og talerett i rådets møter, og skal holde rådet underrettet om saker innen hele det kommunale felt som kan ha interesse for de funksjonshemmede.

§ 6. Godtgjøring

Rådets medlemmer skal ha godtgjøring for arbeidet i rådet ihht. vedtatt reglement for møtegodtgjøring for folkevalgte.