§ 1 Navn, formål og myndighetsområde

A. Organets navn er Sør-Odal Barne- og Ungdomsråd. (SOBUR)

B. Formålet for SOBUR er at barn og ungdom i Sør-Odal skal gis mulighet til medbestemmelse og påvirkning i kommunale saker som vedrører barn og unge.

C. SOBUR er et høringsorgan for kommunen i de saker som berører barn og ungdom. SOBUR kan på eget initiativ ta opp saker som angår barn og unges interesser i Sør-Odal. Saker som SOBUR ønsker å ta opp til drøfting eller videre behandling i Sør-Odal kommunestyre, skal følge saksdokumentene som vedlegg i sakens videre gang.

D. To representanter fra SOBUR har fast møte- og talerett i kommunestyret (kst-sak 10/01) E. SOBUR skal ikke uttalse seg i saker som gjelder enkeltpersoner.

§ 2 Sammensetning

A. SOBUR består av elleve representanter med vararepresentanter, i alderen 13- 20 år.

  • To representanter velges fra 7. klassene.
  • Seks representanter velges fra ungdomsskoletrinnet. (alle klassetrinn skal være representert)
  • Tre representanter velges fra videregående skole. Disse kan gå på valgfri videregående skole, så lenge de er fast bosatt i Sør-Odal.

B. SOBUR konstituerer seg selv, dvs. at leder og nestleder velges blant de unge.

C. Valg-perioden settes til et år.

§ 3 Møter/oppmøte

A. SOBUR avholder møter minimum fire ganger i året.

B. Alle vedtak gjøres ved simpelt flertall.

C. SOBUR-medlemmer har møteplikt, dersom de ikke kan møte selv, må vararepresentant møte. Kan ingen av medlemmene, må det gis beskjed til sekretær for SOBUR.

D. Ordfører og kommunedirektør har møte- og talerett.

§ 4 Økonomi og administrasjon

A. Det opprettes egen driftsbudsjettpost for SOBUR. Beløpets størrelse fastsettes ved de årlige budsjettforhandlingene. Midlene prioriteres og bevilges gjennom SOBUR.

B. SOBUR tar selv på seg jobben som sekretær. Barn- og unges talsperson bistår med utsending av møteinnkallinger og referater.

C. Barn- og unges talsperson i kommunen (jfr. plan og bygningslovens §§ 3-3 og 5-1), for tiden skoleog barnehagefaglig rådgiver, bistår med utsending av møteinnkallinger og referater, og ellers det SOBUR trenger av støtte for å gjennomføre sin virksomhet.