Prosjektet inneholder omfatter fem boenheter og fellesarealer, samt base for personale og uteområde.

Kommunen gjennomfører prosjektet samtidig som de pårørende oppretter et borettslag for bofelleskapet. Deretter selges tomt med bygningsmasse fra kommunen til borettslaget, og kommunen vil deretter leie personalbasen av borettslaget. 

Boligene skal ligge på den sentrumsnære Brekke-tomta (mellom jernbanen og Funnefoss-gården) for å sikre kort avstand til kollektivtilbud, butikker og aktiviteter.  Foreløpig framdriftsplan legger opp til ferdigstillelse og innflytting høsten 2025. 

Prosjektet ble fremmet til politisk behandling våren 2022 og i kst-sak 042/22 ble kostnadsramme for prosjektet satt til 30 MNOK.