Søke barnehageplass

Søknadsfrist til hovedopptak er 1. mars hvert år.

Du må bruke søknadsportalen ovenfor enten du søker plass for første gang, om du søker endring av plasstype eller om du søker overføring til en annen barnehage. Portalen gjelder både kommunale og private barnehager.

Det kan være lurt å legge inn flere prioriteringer når du skal velge barnehage. Enkelte barnehager mottar mange søknader, og noen vil ikke få sitt ønske om en spesiell barnehage oppfylt.

Oppstart i barnehagene er vanligvis i løpet av august etter nærmere avtale med barnehagestyrer.

Søknader som kommer inn etter 1. mars behandles ikke i hovedopptaket, men supplerende opptak.

Supplerende opptak

Suppleringsopptaket starter når hovedopptaket er avsluttet. I suppleringsopptaket tildeles ledige plasser gjennom året og frem til neste hovedopptak. Søknader for barna som ikke har rett til plass i hovedopptaket, samt søknader som har kommet inn etter 1. mars, er med i supplerende opptak.

Søknadene registreres fortløpende og blir behandlet fortløpende dersom barnehagene har ledig plass. Ventelisten er ikke nummerert, og opptaket følger prioriteringene i vedtektene. Det sendes ikke ut avslagsbrev utenom hovedopptaket.

Opptakskriteriene for de kommunale barnehagene står i kommunens vedtekter for barnehage. De private barnehagene kan ha egne opptakskriterier.

Rett til plass

Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra august i den kommunen barnet er bosatt.

Barn født i september, oktober og november har rett til plass fra måneden de fyller ett år, så sant det er søkt om plass innen 1. mars (hovedopptak).

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med barnevernsvedtak

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak har etter Barnehageloven §18 fortrinnsrett til plass. Dokumentasjon må sendes kommunen før fortrinnsretten blir vurdert.

Svar på søknad om plass

Svar på søknad om plass sendes ut fortløpende. Under hovedopptaket skal alle få svar innen mai.

Søknader utenom hovedopptak (som er 1. mars hvert år), besvares med automatisk svar. Du vil tidligst få svar tre måneder før oppstart utenom hovedopptaket.

Klage på opptak

Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass dersom du verken får første eller andre ønske oppfylt.

Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter Barnehageloven §16 klage dersom de ikke får plass i den aktuelle barnehagen.

Klagen må være skriftlig. Du må skrive hvilken avgjørelse du klager på og årsaken til dette.

Klagefristen er tre uker.

Klager på hovedopptak blir behandlet i kommunens klagenemd.

Oppsigelse

Oppsigelsestiden er én måned regnet fra den 1. i påfølgende måned. Du må betale for plassen i oppsigelsestiden. Private barnehager kan ha annen oppsigelsestid, se barnehagens vedtekter.